การใช้งานฟังก์ชัน CONCAT ใน Excel

ฟังก์ชัน CONCAT ใช้สำหรับรวมข้อความจากช่วงหรือข้อความหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน โดยจะไม่มีการแทรกตัวคั่นข้อความ

ฟังก์ชัน CONCAT ถูกนำมาใช้แทนฟังก์ช์ CONCATENATE ซึ่งมีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน แต่จะถูกยกเลิกในอนาคต

รูปแบบการใช้งาน

CONCAT(text1, [text2],…)
  • text1 คือ ข้อความแรกที่จะนำมาเชื่อม (จำเป็นต้องระบุ)
  • [text2],… คือ ข้อความอื่น ๆ ที่จะนำมาเชื่อม (ไม่มีก็ได้) สามารถระบุได้ไม่เกิน 253 รายการ ซึ่งแต่ละรายการจะเป็นข้อความหรืออาเรย์ของข้อความ เช่น ช่วงของเซลล์ ก็ได้

ตัวอย่างการใช้งาน

เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน CONCAT เราสามารถระบุอากิวเมนต์เป็นข้อความลงไปตรงๆ หรือจะอ้างอิงเซลล์ก็ได้ ดังตัวอย่าง

=CONCAT("ผลไม้ในสวนของฉันมี",B1,B2,B3,B4,B5,B6,A3,A4,A5,A6)

ผลลัพธ์ ข้อความที่เราระบุลงไปและค่าที่อยู่ในเซลล์ที่เราระบุลงไปจะถูกนำมาต่อกัน โดยไม่มีช่องว่างหรือเครื่องหมายใด ๆ คั่นเลย

ถ้าต้องการให้มีช่องว่างระหว่างคำ หรือเครื่องหมายใด ๆ คั่นระหว่างข้อความที่นำมาต่อ เราต้องระบุลงไปเอง ดังตัวอย่าง

=CONCAT("ผลไม้ในสวนของฉันมี ",B1,", ",B2,", ",B3,", ",B4,", ",B5,", ",B6,", ",A3,", ",A4,", ",A5," และ ",A6)

ผลลัพธ์ ระหว่างข้อความที่นำมาต่อกัน จะมีช่องหว่างและเครื่องหมายคั่นตามที่เรากำหนด

เราสามารถระบุอากิวเมนต์เป็นช่วงของเซลล์ก็ได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง

=CONCAT(A1:B7)

หมายเหตุ : ถ้าข้อความผลลัพธ์มีอักขระมากกว่า 32,767 ตัว จะเกิดข้อผิดพลาด