การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

ฟังก์ชัน FIXED ใช้สำหรับปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขทศนิยมตามที่ระบุโดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นหลักพันและมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) คั่นทศนิยม แล้วคืนค่ากลับมาเป็นข้อความ

รูปแบบการใช้งาน

FIXED(number, [decimals], [no_commas])
  • number คือ ตัวเลขที่ต้องการนำมาจัดรูปแบบ (จำเป็นต้องระบุ)
  • decimals คือ จำนวนหลักทศนิยม (ไม่ระบุก็ได้) ถ้าไม่ระบุจะมีค่าเป็น 2
  • no_commas คือ ค่าตรรกะที่ระบุว่าไม่ต้องการให้มีเครื่องหมายจุลภาค (คอมม่า) คั่นหลักพัน (ไม่ระบุก็ได้) สามารถระบุได้ 2 ค่า คือ
    • TRUE ไม่ต้องการให้มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพัน
    • FALSE ให้มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพันตามปกติ (ถ้าไม่ระบุจะเป็นค่านี้)

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1

จากตัวอย่าง เซลล์ A1 เก็บค่าตัวเลข 12345 เรียกใช้ฟังก์ชัน FIXED โดยไม่ระบุ decimals และ no_commas

=FIXED(A1)

ได้ผลลัพธ์เป็น 12,345.00 มีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นค่าเริ่มต้น และมีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพัน

ตัวอย่างที่ 2

=FIXED(A1,3)

เรียกใช้ฟังก์ชัน FIXED โดยระบุ decimals เป็น 3 ได้ผลลัพธ์เป็น 12,345.000 มีทศนิยม 3 ตำแหน่งตามที่เราระบุ และมีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพัน

ตัวอย่างที่ 3

=FIXED(A1,3,TRUE)

ตัวอย่างนี้ระบุ decimals เป็น 3 และ no_commas เป็น TRUE คือให้มีทศนิยม 3 ตำแหน่ง และไม่ต้องการไม่ให้มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพัน ได้ผลลัพธ์เป็น 12345.000 มีทศนิยม 3 ตำแหน่ง และไม่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพันตามที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 4

=FIXED(A1,-3)

กำหนด decimals เป็นตัวเลขติดลบ -3 ทำให้ตัวเลขหน้าทศนิยมถูกปัดไป 3 ตำแหน่ง ได้ผลลัพธ์เป็น 12,000