การใช้งานฟังก์ชัน EXACT ใน Excel

ฟังก์ชัน EXACT ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลประเภทข้อความ 2 ค่าว่าเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่ ถ้าเหมือนกันทุกอย่างจะคืนค่าเป็นจริง (TRUE) ไม่เช่นนั้นจะคืนค่าเป็นเท็จ (FALSE) ถ้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่จะถือว่าต่างกัน ส่วนการจัดรูปแบบข้อความที่แตกต่างกันจะไม่ถูกนำมาพิจารณาด้วย

รูปแบบการใช้งาน

EXACT(text1, text2)
  • text1 คือ ข้อความแรกที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ (ต้องระบุ)
  • text2 คือ ข้อความที่สองที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ (ต้องระบุ)

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1

=EXACT("dcrub.com","dcrub.com")

จากตัวอย่าง ใช้ฟังก์ชัน EXACT เปรียบเทียบข้อความสองค่าที่มีความเหมือนกันทุกประการ ได้ผลลัพธ์เป็น TRUE

ตัวอย่างที่ 2

=EXACT("dcrub.COM","dcrub.com")

จากตัวอย่าง ใช้ฟังก์ชัน EXACT เปรียบเทียบข้อความ “dcrub.COM” และ “dcrub.com” ซึ่งข้อความแรกมีตัวอักษรพิมใหญ่ปนอยู่ ส่วนข้อความที่สองเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ถึงแม้จะเป็นข้อความเดียวกัน แต่ตัวพิมพ์ไม่เหมือนกัน ถือว่าต่างกัน จึงได้ผลลัพธ์เป็น FALSE

ตัวอย่างที่ 3

=EXACT("ดีครับ","ดี ครับ")

จากตัวอย่าง ใช้ฟังก์ชัน EXACT เปรียบเทียบข้อความ “ดีครับ” และ “ดี ครับ” ซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อความเดียวกัน แต่ข้อความแรกไม่มีเว้นวรรค ส่วนข้อความที่สองมีเว้นวรรค ดังนั้นจึงถือว่าต่างกัน ได้ผลลัพธ์เป็น FALSE

ตัวอย่างที่ 3

=EXACT(A1,B1)

จากตัวอย่าง เซลล์ A1 และเซลล์ B1 เก็บข้อมูลแบบวันที่เป็นวันเดียวกัน เพียงแต่จัดรูปแบบการแสดงผลต่างกันเท่านั้น เมื่อใช้ฟังก์ชัน EXACT เปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บอยู่ในเซลล์ A1 และ B1 จึงได้ผลลัพธ์เป็น TRUE