การใช้งานฟังก์ชัน CODE ใน Excel

ฟังก์ชัน CODE ใช้สำหรับแปลงอักขระเป็นตัวเลข (รหัส ASCII) ที่อ้างอิงถึงอักขระนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าระหว่าง 1-255 ตามรหัส ASCII นั่นเอง

รูปแบบการใช้งาน

CODE(text)
  • text คืออักขระหรือข้อความที่จะนำมาแปลงค่า (ถ้าเป็นข้อความ อักขระตัวแรกในข้อความเท่านั้นที่จะถูกแปลง)

ตัวอย่างการใช้งาน

=CODE("A")

เรียกใช้ฟังก์ชัน CODE โดยระบุอากิวเมนต์เป็นตัวอักษร “A” ได้ผลลัพธ์เป็น 65 ซึ่งเป็นตัวเลข (ASCII) ที่อ้างอิงถึงตัวอักษร “A” นั่นเอง

=CODE("The text for which you want the code of the first character.")

เรียกใช้ฟังก์ชัน CODE โดยระบุอากิวเมนต์เป็นข้อความ “The text for which you want the code of the first character.” กรณีนี้ อักขระตัวแรกในข้อความคือตัว “T” เท่านั้นที่จะถูกนำไปแปลงเป็นตัวเลข จึงได้ผลลัพธ์เป็น 84 ซึ่งเป็นตัวเลข (ASCII) ที่อ้างอิงถึงตัวอักษร “T” นั่นเอง