การใช้งานฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

ฟังก์ชัน CHAR ใช้สำหรับแปลงตัวเลข (รหัส ASCII) เป็นตัวอักษรที่ตัวเลขนั้นแทนที่หรืออ้างถึง โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอักขระ 1 ตัวที่ถูกแทนค่าด้วยตัวเลขนั้นๆ

รูปแบบการใช้งาน

CHAR(number)
  • number คือตัวเลขตั้งแต่ 1-255 ที่อ้างอิงถึงอักขระแต่ละตัว

ตัวอย่างการใช้งาน

=CHAR(65)

เรียกใช้ฟังก์ชัน CHAR โดยระบุอากิวเมนต์เป็นตัวเลข 65 ซึ่งเป็นตัวเลขที่อ้างอิงถึงตัวอักษร A ได้ผลลัพธ์เป็น “A”

=CHAR(65)

เรียกใช้ฟังก์ชัน CHAR โดยระบุอากิวเมนต์เป็นตัวเลข 97 ซึ่งเป็นตัวเลขที่อ้างอิงถึงตัวอักษร a ได้ผลลัพธ์เป็น “a”

หมายเหต : ถ้าระบุอากิวเมนต์ที่ไม่ใช่ตัวเลขระหว่า 1-255 จะเกิดข้อผิดพลาด