การใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใช้สำหรับแปลงอาเรย์ของช่วงข้อมูลที่ระบุออกมาเป็นข้อความ โดยค่าข้อมูลที่เป็นข้อความจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อความจะถูกแปลงเป็นข้อความ

รูปแบบการใช้งาน

ARRAYTOTEXT(array, [format])
  • array คืออาเรย์ของข้อมูลที่ต้องการ (จำเป็นต้องระบุ)
  • format คือรูปแบบของข้อมูลที่จะให้คืนค่ากลับมา สามารถกำหนดได้ 2 ค่า คือ
    • 0 รูปแบบข้อมูลที่กระชับ อ่านง่าย มีรูปแบบเหมือนข้อมูลที่แสดงอยู่ในเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบข้อมูลทั่วไป (ถ้าไม่ระบุจะถือว่าค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น)
    • 1 รูปแบบข้อมูลที่เข้มงวด มี Escape Characters และเครื่องหมายคั่นแถว เป็นสตริงที่สามารถแยกวิเคราะห์ได้เมื่อนำไปใส่ลงในแถบ Formula Bar ข้อมูลที่ส่งกลับมาถ้าเป็นข้อความจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ แต่ถ้าเป็น Boolean, ตัวเลข หรือข้อผิดพลาด จะไม่ถูกครอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ

หมายเหตุ :

  • format ต้องเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น ถ้ากำหนดเป็นอย่างอื่นจะเกิดข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้งาน

เรามีข้อมูลตัวอย่างดังนี้

ทดลองใช้ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT โดยระบุ format เป็น 0

=ARRAYTOTEXT(A1:B4,0)

จะได้ผลลัพธ์เป็นรายการของค่าทั้งหมดในช่วงอาเรย์ที่เลือก คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า

ทดลองใช้ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT โดยไม่ระบุ format

=ARRAYTOTEXT(A1:B4)

ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันกับระบุ format เป็น 0 เพราะถ้าไม่ระบุจะถือว่าเป็น 0 โดยอัตโนมัติ

ทดลองใช้ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT โดยระบุ format เป็น 1

=ARRAYTOTEXT(A1:B4,1)

จะได้ผลลัพธ์เป็นอาเรย์ที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อมูลอินพุท โดยค่าที่เป็น string จะถูกครอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ""

ทดลองใช้ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT โดยระบุ format เป็น 2

=ARRAYTOTEXT(A1:B4,2)

เกิดข้อผิดพลาด เพราะ format จะต้องเป็นค่า 0 หรือ 1 เท่านั้น