Excel Functions

การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

ฟังก์ชัน FIXED ใช้สำหรับปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขทศนิยมตามที่ระบุโดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นหลักพันและมีเครื่องหมายมหัพภาค…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

ฟังก์ชัน DOLLAR ใช้สำหรับแปลงตัวเลขเป็นสกุลเงิน โดยผลลัพธ์จะเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายแสดงสกุลเงินอยู่ด้านหน้า โดยเครื่องหมายสกุลเงินจะเป็นสกุลใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบภาษา…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

ฟังก์ชัน CLEAN ใช้สำหรับลบอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออกจากข้อความ มีประโยชน์สำหรับใช้ทำความสะอาดข้อความที่นำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน BAHTTEXT ใช้สำหรับแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความภาษาไทย หรือแปลงจำนวนเงินให้เป็นคำอ่านภาษาไทยนั่นเอง รูปแบบการใช้งาน…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel
ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใช้สำหรับแปลงอาเรย์ของช่วงข้อมูลที่ระบุออกมาเป็นข้อความ โดยค่าข้อมูลที่เป็นข้อความจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อความจะถูกแปลงเป็นข้อความ…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel
ฟังก์ชัน ABS ใน Excel หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข

การใช้งานฟังก์ชัน ABS ใน Excel

ฟังก์ชัน ABS เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีผลเป็นบวก คือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน ABS ใน Excel