ดีครับดอทคอม

ฟังก์ชัน TODAY ใน Excel หาเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน TODAY ใน Excel หาเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ โดยจะเริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) เป็นวันแรก คือมีเลขลำดับเป็น…

ฟังก์ชัน DATEDIF ใน Excel คำนวณหาผลต่างของข้อมูลประเภทวันที่

ฟังก์ชัน DATEDIF ใน Excel คำนวณหาผลต่างของข้อมูลประเภทวันที่ ฟังก์ชัน DATEDIF ใช้สำหรับคำนวณหาผลต่างของข้อมูลประเภทวันที่ 2 ค่า โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน DATEDIF สมมติว่าเรามีข้อมูลที่ต้องการนำมาคำนวณเป็นวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดอยู่ในตาราง ดังภาพ จากข้อมูลตัวอย่าง…

ฟังก์ชัน MID ใน Excel ตัดเอาอักขระตามจำนวนที่ระบุ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MID ใน Excel ตัดเอาอักขระตามจำนวนที่ระบุ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ฟังก์ชัน MID ใน Excel ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากข้อความตามจำนวนที่ระบุ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน…

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ใช้สำหรับตัดเอาอักขระด้านขวา หรือด้านหลัง ของข้อความ โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระในสตริงตามจำนวนที่ระบุ โดยเริ่มจากอักขระตัวสุดท้ายในสตริง…

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ ฟังก์ชัน LEFT ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากทางด้านซ้าย (ด้านหน้า) และคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ (เริ่มจากอักขระตัวแรก) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน…

ฟังก์ชัน ABS ใน Excel หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข

ฟังก์ชัน ABS ใน Excel หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ฟังก์ชัน ABS เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีผลเป็นบวก คือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชัน ABS จะเป็นดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ABS จากตัวอย่าง…