การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน BAHTTEXT ใช้สำหรับแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความภาษาไทย หรือแปลงจำนวนเงินให้เป็นคำอ่านภาษาไทยนั่นเอง

รูปแบบการใช้งาน

BAHTTEXT(number)
  • number (จำเป็น) คือตัวเลขที่ต้องการนำมาแปลงเป็นตัวอักษร สามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขจำนวนเต็มและตัวเลขทศนิยม โดยอาจจะเป็นการพิมพ์ตัวเลขเข้าไปตรงๆ หรือจะอ้างอิงเซลล์ที่เก็บค่าตัวเลขก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

เราสามารถใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT โดยระบุอากิวเมนต์เป็นตัวเลขลงไปตรงๆ ก็ได้ ดังนี้

=BAHTTEXT(10000)

จากตัวอย่าง ใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT โดยระบุอากิวเมนต์เป็นตัวเลข 10000 ได้ผลลัพธ์เป็น “หนึ่งหมื่นบาทถ้วน”

ระบุอากิวเมนต์เป็นเลขทศนิยม

=BAHTTEXT(12345.5)

จากตัวอย่าง เรียกใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT โดยระบุอากิวเมนต์เป็นตัวเลขทศนิยม 12345.50 ได้ผลลัพธ์เป็น “หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์”

อ้างอิงเซลล์ที่เก็บค่าตัวเลข

=BAHTTEXT(A1)

จากตัวอย่าง เก็บค่าตัวเลข 1000000 ไว้ที่เซลล์ A1 แล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT โดยระบุอากิวเมนต์เป็นเซลล์ A1 ได้ผลลัพธ์เป็น “หนึ่งล้านบาทถ้วน”