คำนวณอายุ นับจากวันเกิดจนถึงวันตามที่กำหนด ใน Excel

โดยปกติการคำนวณอายุ เราจะคำนวณอายุจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน แต่อาจมีบางกรณีที่เราต้องการคำนวณอายุจากวันเกิดถึงวันใดวันหนึ่ง เช่น คำนวณตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันเสียชีวิต ว่าบุคคลนั้น ๆ มีอายุเท่าไหร่ หรือคำนวณตั้งแต่วันเกิดถึงวันใดวันหนึ่งในอนาคต เช่น ต้องการรู้ล่วงหน้าว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า บุคคลนั้น ๆ จะมีอายุเท่าไหร่ เป็นต้น

ไม่ว่าจะคำนวณแบบไหนหรือด้วยจุดประสงค์ใด เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() ของ Excel มาช่วยในการคำนวณได้

สมมติว่าเรามีข้อมูลตัวอย่างดังนี้

จากตัวอย่าง เราต้องการรู้ว่าในวันที่ 30 เดือน มิ.ย. ปี ค.ศ. 2027 บุคคลตามตัวอย่างจะมีอายุเท่าไหร่

  • เรามีข้อมูลวันเกิดอยู่ที่คอลัมน์ B
  • ข้อมูลวันที่ต้องการนำมาคำนวณอยู่ที่คอลัมน์ C

หมายเหตุ : ปี เราใช้เป็น ค.ศ. นะครับ

เราจะคำนวณอายุเป็นจำนวน ปี ของคนแรกก่อน ให้เขียนสูตรที่เซลล์ D3 ดังนี้

=DATEDIF(B3, C3, "Y")
  • B3 คือเซลล์ที่เก็บวันเกิด
  • C3 คือเซลล์ที่เก็บวัน เดือน ปี ที่ต้องการนำมาคำนวณอายุ
  • "Y" คือพารามิเตอร์ที่กำหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ โดย “Y” จะให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนปี

ผลลัพธ์จากสูตร เราจะได้อายุของคนแรกเป็นจำนวนปี

เมื่อได้อายุของคนแรกแล้วก็คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้อายุเป็นจำนวนปีของทุกคน

ต่อไปเราจะคำนวณอายุเป็นจำนวนเดือน ให้เขียนสูตรที่เซลล์ E3 ดังนี้

=DATEDIF(B3, C3, "YM")

สูตรจะเขียนเหมือนกันกับการคำนวณปี ต่างกันเพียงพารามิเตอร์ที่กำหนดผลลัพธ์เท่านั้น

  • “YM” คือพารามิเตอร์ที่กำหนดรูปแบบผลลัพธ์ โดย “YM” จะได้ผลลัพธ์เป็นผลต่างระหว่างเดือน

จากสูตร เราจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเดือนที่เกินมาจากจำนวนปี (แต่ยังนับเป็นปีไม่ได้เพราะยังไม่ถึง 12 เดือน)

หลังจากนั้นก็คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ

ต่อไปเราจะคำนวณวัน ให้เขียนสูตรที่เซลล์ F3 ดังนี้

=DATEDIF(B3, C3, "MD")

สูตรจะเหมือนกันกับสูตรที่คำนวณปีและเดือน ต่างกันเพียงพารามิเตอร์เท่านั้น

  • “MD” คือพารามิเตอร์ที่กำหนดผลลัพธ์ โดย “MD” จะให้ผลลัพธ์เป็นผลต่างระว่างวัน (วันที่เกินจำนวนเดือนมาแต่ยังนับเป็นเดือนไม่ได้เพราะยังไม่ครบเดือน)

จากสูตร เราจะได้อายุเป็นเศษวันของคนแรก

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ เราก็จได้อายุของทุกคนเป็น ปี เดือน และ วัน ตามที่ต้องการ