Python รวมข้อมูลแบบรายการด้วยเมธอด join()

Python รวมข้อมูลแบบรายการด้วยเมธอด join() เมธอด join() เป็นเมธอดที่ใช้สำหรับรวม (Join) ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบรายการ เช่น tuple() dictionary เป็นต้น เข้าเป็นสตริงเดียวกัน Syntax เมธอด join()…

Python ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper()

Python ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper() เมธอด isupper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ถ้าใช้จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False แต่จะไม่รวมตัวเลข สัญลักษณ์ และช่องว่าง…

Python ตรวจสอบว่าแต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle()

Python ตรวจสอบว่าแต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle() เมธอด istitle() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า แต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นช่องว่างทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isspace()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นช่องว่างทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isspace() เมธอด isspace() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระทั้งหมดในสตริงเป็นช่องว่าง ( whitespaces ) หรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable() เมธอด isprintable() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงสามารถปริ้นต์ออกมาแสดงผลทางหน้าจอได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าได้จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ จะคืนค่าเป็น False อักขระที่ไม่สามารถแสดงผลออกทางหน้าจอได้…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric() เมธอด isnumeric() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงทั้งหมดเป็นตัวเลข 0-9 หรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด islower()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด islower() เมธอด islower() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False โดยจะไม่ตรวจสอบตัวเลข…

Python ตรวจสอบว่าสตริงเป็น Identifier หรือไม่ ด้วยเมธอด isidentifier()

Python ตรวจสอบว่าสตริงเป็น Identifier หรือไม่ ด้วยเมธอด isidentifier() เมธอด isidentifier() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็น valid identifier หรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True…

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdigit()

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdigit() เมธอด isdigit() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวเลขหรือไม่ โดยถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False ในกรณีที่เป็นเลขยกกำลัง…

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdecimal()

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdecimal() เมธอด isdecimal() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงเป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ โดยจะคืนค่า True หากอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวเลข ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น False เมธอด…

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha()

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha() เมธอด isalpha() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็นตัวอักษร (a-z) ทั้งหมดหรือไม่ โดยถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น…

Python ตรวจสอบว่าสตริงเป็นตัวอักษรและตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalnum()

Python ตรวจสอบว่าสตริงเป็นตัวอักษรและตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalnum() เมธอด isalnum() เป็นเมธอของสตริง มีไว้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงเป็นตัวอักษรและตัวเลข (alphanumeric) ทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งตัวอักษรและตัวเลขในที่นี้หมายถึง ตัวอักษร (a-z) และตัวเลข (0-9)…

Python ค้นหาข้อความในสตริงด้วยเมธอด index()

Python ค้นหาข้อความในสตริงด้วยเมธอด index() ใน Python เราสามารถค้นหาข้อความหรือตัวอักษรในสตริงได้โดยการใช้เมธอด index() ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นตำแหน่งที่ข้อความหรือตัวอักษรที่ระบุปรากฏในสตริงเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาด เมธอด index() จะทำงานคล้าย ๆ กับเมธอด find() แตกต่างกันตรงที่…

จัดรูปแบบข้อความ ด้วยเมธอด format() ใน Python

จัดรูปแบบข้อความ ด้วยเมธอด format() ใน Python เมธอด format() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผลของสตริงที่กำหนด ซึ่งเมื่อจะนำไปแสดงผล ต้องแสดงผลใน placeholder ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ภายในเครื่องหมาย curly brackets {}…

ค้นหาข้อความในสตริง ด้วยเมธอด find() ใน Python

ค้นหาข้อความในสตริง ด้วยเมธอด find() ใน Python เมธอด find() เป็นเมธอดของสตริง ที่ใช้สำหรับค้นหาคำที่ต้องการในสตริง โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นตัวเลขบอกตำแหน่งของคำที่ระบุ ที่ปรากฏครั้งแรกในสตริง เช่น ถ้าหาคำว่า Python และมีคำนี้อยู่ในสตริง 2…