Python Lists ข้อมูลประเภทลิสต์ ในภาษาไพธอน

Python Collections ข้อมูลประเภทคอลเล็คชั่น Collections ในภาษาไพธอน มีอยู่ 4 ประเภท ดังนี้ List ลิสต์ คือ ชุดข้อมูลแบบคอลเล็คชั่นที่มีการเรียงลำดับ และแก้ไขได้ สามารถมีสมาชิกซ้ำกันได้ Tuple…

Python Operators ตัวดำเนินการในภาษาไพธอน

Python Operators ตัวดำเนินการในภาษาไพธอน Operator หรือตัวดำเนินการ ใช้สำหรับดำเนินการกับตัวแปรหรือค่าต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร กำหนดค่า เปรียบเทียบค่า เป็นต้น ภาษา…

Python Boolean ข้อมูลประเภทค่าความจริงในไพธอน

Python Boolean ข้อมูลประเภทค่าความจริงในไพธอน Boolean คือข้อมูลที่มีค่าเพียง 2 ค่า คือ จริง (True) และ เท็จ (False) ซึ่งในการเขียนโปรแกรม บ่อยครั้งที่เราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่างว่าเป็นจริงหรือไม่ เพื่อการตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดต่อไป…

Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงในภาษาไพธอน

Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงในภาษาไพธอน Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงหรือสายอักขระในภาษาไพธอน สามารถกำหนดด้วยเครื่องหมาย single quotation ( ‘ ‘ ) หรือ double quotation…

Python Casting การแปลงชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน

Python Casting การแปลงชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน บางทีเราอาจจะต้องการแปลงชนิดข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปเป็นชนิดหนึ่ง เช่น แปลงจาก int ไปเป็น float เป็นต้น ซึ่งในไพธอน สามารถทำได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า Casting โดยจะใช้ Constructor functions…

Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน

Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน มีอยู่ 3 ชนิด้วยกัน ดังนี้ int เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ float เก็บค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยม complex เก็บค่าตัวเลขจำนวนจินตภาพ…

Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน

Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน มีให้เลือกใช้งานหลากหลายเช่นเดียวกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ และชนิดข้อมูลแต่ละชนิดก็มีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน ในภาษาไพธอน มีชนิดข้อมูลให้ใช้งานดังนี้ กลุ่มชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล ข้อมูลประเภทตัวอักษร…

Python Variables ตัวแปรในภาษาไพธอน

Python Variables การสร้างตัวแปรในภาษาไพธอน ตัวแปร คือคำหรือวลี หรือแม้แต่ตัวอักษรเพียงตัวเดียว ที่ใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม โดยส่วนใหญ่ ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ จะมีคำสั่งสำหรับประกาศตัวแปร เช่น var, let…

Python Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

Python Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การเขียนโปรแกรมภาษา Python มีรูปแบบที่แตกต่างกับการเขียนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ อยู่พอสมควร เช่น ไม่ต้องมีเซมิโคลอน (;) ปิดท้ายคำสั่ง ให้ความสำคัญกับการจัดย่อหน้า เป็นต้น Python Indentation…

การใช้ฟังก์ชัน print ในภาษา Python

ในภาษา Python เมื่อต้องการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอ จะใช้ฟังก์ชัน print() พร้อมระบุข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น print(ข้อมูลที่ต้องการแสดง) หรือ print(ข้อมูล, ข้อมูล, ข้อมูล, …) โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ดังนี้ ข้อมูลที่จะแสดงด้วยฟังก์ชัน print()…

การเขียนคอมเม้นต์ Comment ในภาษา Python

Comment หรือคำอธิบายโค้ด คือข้อความที่ Programmer มักเขียนแทรกไว้ในโค้ดเพื่อกลับมาดูทีหลังจะได้รู้ว่าโค้ดส่วนนั้นเอาไว้ทำอะไร หรือเอาไว้ให้ผู้ที่รับช่วงพัฒนาโปรแกรมต่อดู เพื่อจะได้รู้ความหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเขียนโค้ดส่วนนั้น ๆ ซึ่งการเขียนคอมเม้นต์หรือคำอธิบายโค้ดในภาษา Python มี 2 รูปแบบ ดังนี้ Line Comment…

เตรียมเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python

ปัจจุบันภาษา Python ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ก็มีมากด้วยเช่นกัน บทความนี้จะแนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 2 ตัวคือ Python IDLE และ PyCharm การติดตั้งและใช้งาน Python…

ทำความรู้จักกับภาษาไพธอน Python

ภาษาไพธอน Python คืออะไร ? ภาษาไพธอน Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยรูปแบภาษาที่เรียนรู้ง่าย เรียบง่าย ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Guido van Rossum ในปี…