Python ตอนที่ 9 การแสดงค่าจากตัวแปร

ฟังก์ชัน print() เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงค่าจากตัวแปรใน Python

var = "I love Python"

print(var)

เราสามารถใช้ฟังก์ชัน print() แสดงค่าจากตัวแปรพร้อมกันทีละหลายตัว โดยคั่นตัวแปรแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมม่า ,

var1 = "I"
var2 = "Love"
var3 = "Python"

print(var1, var2, var3)

หรือจะใช้เครื่องหมาย + เพื่อแสดงค่าจากตัวแปรทีละหลายตัวพร้อมกันก็ได้เช่นกัน (แต่ผลลัพธ์จากแต่ละตัวแปรจะแสดงติดกันเป็นพรืดไปหมด)

var1 = "I"
var2 = "Love"
var3 = "Python"

print(var1 + var2 + var3)

การใช้เครื่องหมาย + ร่วมกับฟังก์ชัน print() กับตัวแปรประเภทตัวเลข จะเป็นการแสดงผลรวมของตัวแปรเหล่านั้น เช่น

num1 = 255
num2 = 62
num3 = 70

print(num1 + num2 + num3)

# 387

ข้อควรระวังคือ ห้ามใช้เครื่องหมาย + เพื่อเชื่อมตัวแปรที่เป็นชนิดตัวเลขกับตัวอักษร เพราะจะทำให้เกิด Error

var1 = "dcrub"
var2 = 62
var3 = 70

print(var1 + var2 + var3)

ดังนั้น ถ้าต้องการแสดงค่าจากตัวแปรทีละหลาย ๆ ค่า ควรคั่นตัวแปรแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมม่า , จะดีกว่า เพราะสามารถแสดงค่าของตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันได้โดยไม่เกิด Error

var1 = "dcrub"
var2 = 62
var3 = 70

print(var1, var2, var3)

# dcrub 62 70