Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

เราสามารถใช้เมธอด count() เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ระบุ มีปรากฏอยู่ใน Tuple จำนวนกี่ครั้ง โดยเมธอดนี้จะคืนค่ามาเป็นตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ค้นเจอข้อมูลที่ระบุ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

tuple.count(value)
  • value คือ ข้อมูลที่ต้องการใช้ตรวจสอบ

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด count()

tupledata = tuple(("Python", "ASP.NET", "C#", "Python", "Swift", "Kotlin", "Java", "JavaScript"))

x = tupledata.count("Python")

print(x)

# ผลลัพธ์ : 2

จากตัวอย่าง ข้อมูลในทูเพิล tupledata มีคำว่า “Python” อยู่ 2 ที่ เมื่อใช้เมธอด count() ค้นหาคำว่า “Python” จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 2 หมายความว่า ม่คำว่า “Python” ปรากฏอยู่ในทูเพิลต้นทาง 2 ครั้งนั่นเอง