Python ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith()

เมธอด startswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยคำตามที่ระบุหรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น False มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.startswith(value, start, end)
  • value คือ ค่าที่ต้องการใช้ตรวจสอบ
  • start คือตัวเลขระบุตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการค้นหา (ไม่ระบุก็ได้) ถ้าไม่ระบุจะเริ่มค้นหาจากตำแหน่งแรก
  • end คือตำแหน่งสุดท้ายที่จะให้คนหา (ไม่ระบุก็ได้) ถ้าไม่ระบุ จะค้นหาจนถึงตำแหน่งสุดท้ายในสตริง

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด startswith()

การใช้งานเมธอด startswith() แบบไม่ระบุค่า start และ end

txt = "Python is good programming language I love Python"

x = txt.startswith("Python")

print(x) # True

จากโค้ดตัวอย่าง เราตรวจสอบว่าสตริงขึ้นต้นด้วยคำว่า “Python” หรือไม่ จึงได้ผลลัพธ์กลับมาเป็น True เพราะสตริงขึ้นต้นด้วยคำว่า “Python”

การใช้งานเมธอด startswith() แบบระบุค่า start และ end

txt = "Python is good programming language I love Python"

x = txt.startswith("Python", 10, 30)

print(x) # False

จากโค้ดตัวอย่าง เราใช้งานเมธอด startswith() แบบระบุค่า start และ end โดยความหมายของโค้ดตัวอย่าง คือ ตรวจสอบว่าสตริงขึ้นต้นด้วยคำว่า “Python” หรือไม่ โดยให้เริ่มเช็คจากตำแหน่งที่ 10 ไปจนถึงตำแหน่งที่ 30 ในสตริง

ผลลัพธ์จะออกมาเป็น False เพราะตั้งแต่ลำดับที่ 10 ไป ในสตริง ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่า “Python”