Python ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.swapcase()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด swapcase()

txt = "Python Is Good, I Love Python."

x = txt.swapcase()

print(x) # 'pYTHON iS gOOD, i lOVE pYTHON.'

เมธอด swapcase() จะคืนค่ากลับมาเป็นสตริงที่ถูกสลับตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ และอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรพิมพ์เล็ก