กำหนดขนาดแท็บ (Tab) ในสตริง ด้วยเมธอด expandtabs() ใน Python

กำหนดขนาดแท็บ (Tab) ในสตริง ด้วยเมธอด expandtabs() ใน Python โดยปกติ เมื่อต้องการแทรกแท็บ (Tab) ในสตริง เราสามารถทำได้โดยการแทรกอักขระพิเศษ “\t” เข้าไปในสตริงได้เลย ดังนี้ จากโค้ด…

ตรวจสอบว่าสตริงลงท้ายด้วยข้อความที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด endswith() ใน Python

ตรวจสอบว่าสตริงลงท้ายด้วยข้อความที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด endswith() ใน Python เมธอด endswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า สตริงนั้น ๆ ลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือข้อความที่ระบุหรือไม่ โดยจะคืนค่าเป็น True หรือ False…

เข้ารหัสข้อความ ด้วยเมธอด encode() ใน Python

เข้ารหัสข้อความ ด้วยเมธอด encode() ใน Python เมธอด endcode() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเข้ารหัสสตริงโดยเราสามารถกำหนดรูปแบบสำหรับการเข้ารหัสเองได้ แต่ถ้าเราไม่กำหนดรูปแบบ ไพธอนจะใช้ UTF-8 ในการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.encode(encoding=encoding, errors=errors)…

Python ตรวจสอบจำนวนครั้งที่ข้อความที่กำหนดปรากฏในสตริง ด้วยเมธอด count()

Python ตรวจสอบจำนวนครั้งที่ข้อความที่กำหนดปรากฏในสตริง ด้วยเมธอด count() เมธอด count() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีคำที่ระบุปรากฏอยู่ในสตริงต้นทางกี่ครั้ง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.count(value, start, end) พารามิเตอร์ของเมธอด count() มีดังนี้ value…

จัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลาง ด้วยเมธอด center() ใน Python

จัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลาง ด้วยเมธอด center() ใน Python เมธอด center() เป็นเมธอดของสตริง สำหรับจัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลาง โดยต้องระบุจำนวนความยาวของอักขระเป็นพารามิเตอร์ไปด้วย แล้วสตริงที่เรากำหนดจะถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางของจำนวนอักขระที่กำหนด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.center(length, character) เมธอด center()…

แปลงอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก ด้วยเมธอด casefold() ใน Python

แปลงอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก ด้วยเมธอด casefold() ใน Python casefold() เป็นเมธอดของ string ที่มีหน้าที่ในการแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษให้กลายเป็นตัวพิมพ์เล็ก ( lower case ) โดยตัวอักษรทั้งหมดในสตริงนั้นจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.casefold()…

แปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย capitalize() Method ใน Python

แปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย capitalize() Method ใน Python เมธอด capitalize() เป็นเมธอดของ string ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.capitalize() สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องระบุพารามิเตอร์ใด ๆ ดังนี้ แต่ถ้าในสตริงของเรามีประโยครวมกันอยู่หลายประโยค…

Python Lists ข้อมูลประเภทลิสต์ ในภาษาไพธอน

Python Collections ข้อมูลประเภทคอลเล็คชั่น Collections ในภาษาไพธอน มีอยู่ 4 ประเภท ดังนี้ List ลิสต์ คือ ชุดข้อมูลแบบคอลเล็คชั่นที่มีการเรียงลำดับ และแก้ไขได้ สามารถมีสมาชิกซ้ำกันได้ Tuple…

Python Operators ตัวดำเนินการในภาษาไพธอน

Python Operators ตัวดำเนินการในภาษาไพธอน Operator หรือตัวดำเนินการ ใช้สำหรับดำเนินการกับตัวแปรหรือค่าต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร กำหนดค่า เปรียบเทียบค่า เป็นต้น ภาษา…

Python Boolean ข้อมูลประเภทค่าความจริงในไพธอน

Python Boolean ข้อมูลประเภทค่าความจริงในไพธอน Boolean คือข้อมูลที่มีค่าเพียง 2 ค่า คือ จริง (True) และ เท็จ (False) ซึ่งในการเขียนโปรแกรม บ่อยครั้งที่เราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่างว่าเป็นจริงหรือไม่ เพื่อการตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดต่อไป…

Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงในภาษาไพธอน

Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงในภาษาไพธอน Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงหรือสายอักขระในภาษาไพธอน สามารถกำหนดด้วยเครื่องหมาย single quotation ( ‘ ‘ ) หรือ double quotation…

Python Casting การแปลงชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน

Python Casting การแปลงชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน บางทีเราอาจจะต้องการแปลงชนิดข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปเป็นชนิดหนึ่ง เช่น แปลงจาก int ไปเป็น float เป็นต้น ซึ่งในไพธอน สามารถทำได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า Casting โดยจะใช้ Constructor functions…

Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน

Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน มีอยู่ 3 ชนิด้วยกัน ดังนี้ int เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ float เก็บค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยม complex เก็บค่าตัวเลขจำนวนจินตภาพ…

Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน

Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน มีให้เลือกใช้งานหลากหลายเช่นเดียวกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ และชนิดข้อมูลแต่ละชนิดก็มีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน ในภาษาไพธอน มีชนิดข้อมูลให้ใช้งานดังนี้ กลุ่มชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล ข้อมูลประเภทตัวอักษร…

Python Variables ตัวแปรในภาษาไพธอน

Python Variables การสร้างตัวแปรในภาษาไพธอน ตัวแปร คือคำหรือวลี หรือแม้แต่ตัวอักษรเพียงตัวเดียว ที่ใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม โดยส่วนใหญ่ ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ จะมีคำสั่งสำหรับประกาศตัวแปร เช่น var, let…