Python ตอนที่ 94 ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index()

เราสามารถใช้เมธอด index() เพื่อคนหาตำแหน่งของข้อมูลตามที่ระบุ ที่ปรากฏอยู่ใน Tuple โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความที่ระบุเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

tuple.index(value)
  • value คือ ข้อมูลที่ต้องการใช้สำหรับค้นหา

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด index()

tupledata = tuple(("ASP.NET", "C#", "Python", "Swift", "Kotlin", "Java", "Python", "JavaScript"))

x = tupledata.index("Python")

print(x)

# ผลลัพธ์ : 2

จากโค้ดตัวอย่าง ใช้เมธอด index() ค้นหาคำว่า “Python” ซึ่งมีคำนี้อยู่ใน Tuple ทั้งหมด 2 ที่ด้วยกัน แต่เมธอด index() จะคืนค่าเป็นตำแหน่งแรกที่ค้นเจอคำดังกล่าว ดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็น 2 ซึ่งก็คือหมายเลขอินเด็กซ์ของคำว่า “Python” ที่เจอครั้งแรกใน Tuple นั่นเอง