Python ตอนที่ 96 การเข้าถึงข้อมูลใน Set

เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Set โดยการอ้างอิง index เหมือนคอลเล็กชั่นประเภทอื่น ๆ ได้ แต่สามารถใช้วนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิกทีละตัวด้วยลูป for ได้ และสามารถสืบค้นว่ามีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ใน Set หรือไม่ โดยใช้คีย์เวิร์ด in

ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลใน Set ด้วยลูป for

myset = set(("iPhone", 7, 6, "iPad", False, "iPod", "iLoveU", True))

for item in myset:
    print(item)

ตัวอย่างการใช้คีย์เวิร์ด in เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต้องการอยู่ใน Set หรือไม่

myset = set(("iPhone", 7, 6, "iPad", False, "iPod", "iLoveU", True))

print("iPod" in myset)

# True