Python ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.upper()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด upper()

txt = "python is good, i love python."

x = txt.upper()

print(x)

จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อใช้เมธอด upper() จะได้ผลลัพธ์ที่ข้อความในสตริงถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ผลลัพธ์