Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 27 แยก String ด้วยเมธอด split()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 27 แยก String ด้วยเมธอด split()

แยก String ด้วยเมธอด split()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 27 แยก String ด้วยเมธอด split()

เมธอด split() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแยกสตริงออกเป็นส่วน ๆ และคืนค่ากลับมาเป็น list โดยเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แยกสตริงด้วยอะไร ถ้าไม่กำหนดจะแยกด้วยช่องว่าง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.split(separator, maxsplit)
  • separator คือตัวคั่นสตริงที่จะใช้สำหรับแยกสตริง (ไม่ระบุก็ได้) ถ้าไม่ระบุ สตริงจะถูกแยกด้วยช่องว่าง (whitespace)
  • maxsplit คือตัวเลขบอกจำนวนว่าจะให้แยกกี่ครั้ง (ไม่กำหนดก็ได้) ถ้าไม่กำหนด ค่าเริ่มต้นคือ -1 ซึ่งหมายถึง แยกทุกครั้งที่เจอตัวคั่นที่กำหนด (หรือช่องว่าง ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตัวคั่น) ถ้าระบุ maxsplit ลิสต์ที่ได้กลับมาจะมีจำนวนเอลิเมนต์เท่ากับ maxsplit+1

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด split() แบบไม่ระบุ separator และ maxsplit

txt = "I Love Python"

x = txt.split()

print(x) 

จากโค้ดตัวอย่าง ใช้เมธอด split() โดยไม่ได้ระบุ separator ไพธอนจึงแบ่งสตริงด้วยช่องว่าง (whitespace) โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด split() แบบระบุ separator

txt = "Python, Swift, Kotlin, Java, C#"

x = txt.split(", ")

print(x)

จากโค้ดตัวอย่าง ระบุตัวคั่น separator เป็น ", " คือเครื่องหมายคอมม่ากับช่องว่าง ไพธอนจึงใช้ตัวคั่นที่เราระบุเป็นตัวแบ่งแยกสตริงออกจากกัน

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด split() แบบระบุ maxsplit

txt = "Python, Swift, Kotlin, Java, C#"

x = txt.split(", ", 2)

print(x)

จากโค้ดตัวอย่าง ใช้เมธอด split() โดยระบุ maxsplit คือให้แบ่งสตริงแค่ 2 ครั้ง ทำให้ได้เอลิเมนต์ของ List เท่ากับ maxsplit + 1 นั่นคือ ลิสต์ที่มีเอลิเมนต์ 3 เอลิเมนต์นั่นเอง