การตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Python

การตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Python การตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Python จะตั้งชื่อสั้น ๆ ด้วยตัวอักษรตัวเดียว เช่น a, b, c ก็ได้ หรือจะตั้งเป็นชื่อยาว ๆ ที่สื่อความหมาย มีหลายตัวอักษร…

Python การจอย Join ข้อมูลใน Set

Python การจอย Join ข้อมูลใน Set ถ้ามีข้อมูลประเภท Set ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป เราสามารถนำ Set เหล่านั้นมารวมกันได้หลายวิธีด้วยกัน การจอย Set ด้วยเมธอด…

Python การเข้าถึงข้อมูลใน Set ด้วยลูป for

Python การเข้าถึงข้อมูลใน Set ด้วยลูป for เราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสมาชิกแต่ละตัวใน Set ได้ด้วยการใช้ลูป for ดังนี้

Python การลบข้อมูลใน Set

Python การลบข้อมูลใน Set เราสามารถลบข้อมูลใน Set ได้โดยใช้เมธอด remove() หรือ discard() ตัวอย่างการลบข้อมูลด้วยเมธอด remove() แต่ต้องระวังให้ดี เพราะการลบข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด remove()…

Python การเพิ่มข้อมูลใน Set

Python การเพิ่มข้อมูลใน Set หลังจากสร้างตัวแปรหรือข้อมูลประเภท Set ขึ้นมาแล้ว เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลใด ๆ ภายใน Set ได้ แต่เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Set ได้ เราสามารถเพิ่มข้อมูลที่ละ 1…

Python การเข้าถึงข้อมูลใน Set

Python การเข้าถึงข้อมูลใน Set เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Set โดยการอ้างอิง index เหมือนคอลเล็กชั่นประเภทอื่น ๆ ได้ แต่สามารถใช้วนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิกทีละตัวด้วยลูป for ได้ และสามารถสืบค้นว่ามีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ใน Set หรือไม่…

ข้อมูลประเภท Set ใน Python

ข้อมูลประเภท Set ใน Python ใน Python เราสามารถเก็บข้อมูลหลาย ๆ ไอเท็ม ด้วยข้อมูลประเภท Set เช่นเดียวกับข้อมูลประเภท List, Tuple และ Dictionary…

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append()

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append() เมื่อสร้างข้อมูลประเภท List ขึ้นมาใช้งานแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List นั้นได้อีก ด้วยเมธอด append() โดยจะเป็นการเพิ่มข้อมูลต่อท้ายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน List มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index()

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index() เราสามารถใช้เมธอด index() เพื่อคนหาตำแหน่งของข้อมูลตามที่ระบุ ที่ปรากฏอยู่ใน Tuple โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความที่ระบุเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.index(value) value คือ…

Python นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

Python นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count() เราสามารถใช้เมธอด count() เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ระบุ มีปรากฏอยู่ใน Tuple จำนวนกี่ครั้ง โดยเมธอดนี้จะคืนค่ามาเป็นตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ค้นเจอข้อมูลที่ระบุ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.count(value) value คือ…

Python Tuples ข้อมูลชนิดทูเพิลในไพธอน

Python Tuples ข้อมูลชนิดทูเพิลในไพธอน Tuple คือข้อมูลแบบคอลเล็คชันที่มีการเรียงลำดับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งข้อมูลแบบ Tuple นี้จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ () round brackets การเข้าถึงไอเท็มของ Tuple เราสามารถเข้าถึงสมาชิกของ Tuple ได้โดยการอ้างอิงหมายเลขอินเด็กซ์…

Python เติมเลข 0 ด้านหน้าสตริงด้วยเมธอด zfill()

Python เติมเลข 0 ด้านหน้าสตริงด้วยเมธอด zfill() เมธอด zfill() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเติมเลข 0 ด้านหน้าสตริง จนความยาวของสตริงครบตามที่ระบุ เช่น ถ้าสตริงมีอักขระ 2 ตัว…

Python แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

Python แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper() เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.upper() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด upper() จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อใช้เมธอด upper() จะได้ผลลัพธ์ที่ข้อความในสตริงถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Python แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()

Python แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title() เมธอด title() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอักษรตัวแรกที่ติดกับตัวเลขจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.title() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด title() จากโค้ดตัวอย่าง…

Python เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

Python เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.swapcase() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() จะคืนค่ากลับมาเป็นสตริงที่ถูกสลับตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่…