Python จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust()

Python จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust() เมธอด rjust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดเรียงสตริงให้อยู่ชิดขวา โดยจะเติมช่องว่าง (space) หรืออักขระที่กำหนดไว้ด้านซ้ายของสตริงให้ครบตามความยาวของสตริงที่กำหนด รูปแบบการใช้งานเมธอด rjust() จะเป็นดังนี้ string.rjust(length, character) length…

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระในสตริงด้วยเมธอด rindex()

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระในสตริงด้วยเมธอด rindex() เมธอด rindex() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาข้อความหรืออักขระในสตริง โดยถ้าเจอ จะคืนค่าเป็นตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความหรืออักขระนั้นเป็นครั้งสุดท้ายในสตริง แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เมธอด rindex() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.rindex(value, start, end)…

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระในสตริงด้วยเมธอด rfind()

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระในสตริงด้วยเมธอด rfind() เมธอด rfind() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาข้อความหรืออักขระที่กำหนดในสตริงว่าปรากฏครั้งล่าสุดที่ตำแหน่งใด โดยถ้าเจอจะคืนค่าเป็นตำแหน่งของข้อความหรืออักขระที่ระบุ แต่ถ้าไม่เจอจะคืนค่าเป็น -1 การใช้งานเมธอด rfind() การใช้งานเมธอด rfind() มีรูปแบบดังนี้ string.rfind(value,…

Python แทนที่คำในสตริงด้วยเมธอด replace()

Python แทนที่คำในสตริงด้วยเมธอด replace() เมธอด replace() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแทนที่คำที่กำหนดในสตริง ด้วยคำที่ระบุ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.replace(oldvalue, newvalue, count) oldvalue คือ คำในสตริงที่ต้องการแทนที่ (ต้องระบุ)…

Python แบ่งข้อความในสตริงออกเป็น 3 ส่วนด้วยเมธอด partition()

Python แบ่งข้อความในสตริงออกเป็น 3 ส่วนด้วยเมธอด partition() เมธอด partition() เป็นเมธอดของสตริง สำหรับแบ่งข้อความในสตริงออกเป็น 3 ส่วน และคืนค่ากลับมาเป็น tuple มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.partition(value) value…

Python ตัดช่องว่างด้านซ้ายในสตริงด้วยเมธอด lstrip()

Python ตัดอักขระด้านซ้ายในสตริงด้วยเมธอด lstrip() เมธอด lstrip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านซ้ายของสตริงตามที่ระบุ (หรือช่องว่าง ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ) ออก มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.lstrip(characters) characters คืออักขระที่อยู่ด้านหน้าของสตริง ( leading…

Python แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยเมธอด lower()

Python แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยเมธอด lower() เมธอด lower() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยจะไม่พิจารณาช่องว่าง (space) และสัญลักษณ์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.lower() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด lower()

Python จัดข้อมูลชิดซ้ายด้วยเมธอด ljust()

Python จัดข้อมูลชิดซ้ายด้วยเมธอด ljust() เมธอด ljust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดข้อมูลให้อยู่ชิดด้านซ้าย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.ljust(length, character) length คือความยาวของสตริงที่จะคืนค่ากลับมา (ต้องระบุ) character คืออักขระที่ต้องการให้แทรกเข้าไปเพื่อเติมเต็มให้ครบตามจำนวนความยาวของสตริงที่กำหนดให้ length…

Python รวมข้อมูลแบบรายการด้วยเมธอด join()

Python รวมข้อมูลแบบรายการด้วยเมธอด join() เมธอด join() เป็นเมธอดที่ใช้สำหรับรวม (Join) ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบรายการ เช่น tuple() dictionary เป็นต้น เข้าเป็นสตริงเดียวกัน Syntax เมธอด join()…

Python ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper()

Python ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper() เมธอด isupper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ถ้าใช้จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False แต่จะไม่รวมตัวเลข สัญลักษณ์ และช่องว่าง…

Python ตรวจสอบว่าแต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle()

Python ตรวจสอบว่าแต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle() เมธอด istitle() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า แต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นช่องว่างทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isspace()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นช่องว่างทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isspace() เมธอด isspace() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระทั้งหมดในสตริงเป็นช่องว่าง ( whitespaces ) หรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable() เมธอด isprintable() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงสามารถปริ้นต์ออกมาแสดงผลทางหน้าจอได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าได้จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ จะคืนค่าเป็น False อักขระที่ไม่สามารถแสดงผลออกทางหน้าจอได้…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isnumeric() เมธอด isnumeric() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงทั้งหมดเป็นตัวเลข 0-9 หรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False…

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด islower()

Python ตรวจสอบว่าอักขระในสตริง เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด islower() เมธอด islower() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False โดยจะไม่ตรวจสอบตัวเลข…