Python ตอนที่ 22 แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()

เมธอด title() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอักษรตัวแรกที่ติดกับตัวเลขจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.title()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด title()

txt = "python is Good, i love python."

x = txt.title()

print(x)

จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด แต่เมื่อใช้เมธอด title() ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ผลลัพธ์