ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 20 เติมเลข 0 ด้านหน้า String ด้วยเมธอด zfill()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 20 เติมเลข 0 ด้านหน้า String ด้วยเมธอด zfill() เมธอด zfill() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเติมเลข 0 ด้านหน้าสตริง…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper() เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานเมธอด upper() จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อใช้เมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 22 แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 22 แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title() เมธอด title() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอักษรตัวแรกที่ติดกับตัวเลขจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานเมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานเมธอด swapcase() เมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 24 ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 24 ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip() เมธอด strip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านหน้าและด้านหลังของสตริง โดยเราสามารถระบุได้ด้วยว่าจะให้ตัดอักขระอะไร ถ้าไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นจะตัดช่องว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของสตริงออก มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith() เมธอด startswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยคำตามที่ระบุหรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 26 แยก String ด้วยเมธอด splitlines()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 26 แยก String ด้วยเมธอด splitlines() เมธอด splitlines() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแยกสตริง ณ จุดที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ คือ จุดที่มีอักขาะ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 27 แยก String ด้วยเมธอด split()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 27 แยก String ด้วยเมธอด split() เมธอด split() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแยกสตริงออกเป็นส่วน ๆ และคืนค่ากลับมาเป็น list โดยเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แยกสตริงด้วยอะไร…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 28 ตัดอักขระหรือช่องว่างด้านท้าย String ด้วยเมธอด rstrip()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 28 ตัดอักขระหรือช่องว่างด้านท้าย String ด้วยเมธอด rstrip() เมธอด rstrip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระต่อท้ายของสตริง (ค่าเริ่มต้นคือช่องว่าง) ซึ่งเราสามารถระบุได้ว่าจะให้ตัดอักขระไหนที่ต่อท้ายสตริง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานเมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 29 แบ่งข้อความใน String ด้วยเมธอด rsplit()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 29 แบ่งข้อความใน String ด้วยเมธอด rsplit() เมธอด rsplit() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแบ่งสตริงโดยเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ให้แบ่งด้วยอะไร เช่น แบ่งด้วยคอมม่า เป็นต้น แล้วคืนค่ากลับมาเป็น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition() เมธอด rpartition() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาคำที่ระบุในสตริง โดยจะค้นหาจนเจอทำที่ระบุที่ปรากฏเป็นครั้งสุดท้ายในสตริง แล้วแบ่งสตริงออกเป็น 3…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 31 จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 31 จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust() เมธอด rjust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดเรียงสตริงให้อยู่ชิดขวา โดยจะเติมช่องว่าง (space) หรืออักขระที่กำหนดไว้ด้านซ้ายของสตริงให้ครบตามความยาวของสตริงที่กำหนด รูปแบบการใช้งานเมธอด rjust() จะเป็นดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 32 ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rindex()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 32 ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rindex() เมธอด rindex() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาข้อความหรืออักขระในสตริง โดยถ้าเจอ จะคืนค่าเป็นตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความหรืออักขระนั้นเป็นครั้งสุดท้ายในสตริง แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 33 ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rfind()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 33 ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rfind() เมธอด rfind() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาข้อความหรืออักขระที่กำหนดในสตริงว่าปรากฏครั้งล่าสุดที่ตำแหน่งใด โดยถ้าเจอจะคืนค่าเป็นตำแหน่งของข้อความหรืออักขระที่ระบุ แต่ถ้าไม่เจอจะคืนค่าเป็น -1 การใช้งานเมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 34 แทนที่คำใน String ด้วยเมธอด replace()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 34 แทนที่คำใน String ด้วยเมธอด replace() เมธอด replace() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแทนที่คำที่กำหนดในสตริง ด้วยคำที่ระบุ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานเมธอด replace()…