Python String Method

แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

Python ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

อ่านต่อPython ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()
แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()
เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

Python ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก…

อ่านต่อPython ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()
ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip()

Python ตอนที่ 24 ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip()

เมธอด strip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านหน้าและด้านหลังของสตริง โดยเราสามารถระบุได้ด้วยว่าจะให้ตัดอักขระอะไร…

อ่านต่อPython ตอนที่ 24 ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip()
ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith()

Python ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith()

เมธอด startswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยคำตามที่ระบุหรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น…

อ่านต่อPython ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith()
ตัดอักขระหรือช่องว่างด้านท้าย String ด้วยเมธอด rstrip()

Python ตอนที่ 28 ตัดอักขระหรือช่องว่างด้านท้าย String ด้วยเมธอด rstrip()

เมธอด rstrip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระต่อท้ายของสตริง (ค่าเริ่มต้นคือช่องว่าง)…

อ่านต่อPython ตอนที่ 28 ตัดอักขระหรือช่องว่างด้านท้าย String ด้วยเมธอด rstrip()
แบ่งข้อความใน String ด้วยเมธอด rsplit()

Python ตอนที่ 29 แบ่งข้อความใน String ด้วยเมธอด rsplit()

เมธอด rsplit() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแบ่งสตริงโดยเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ให้แบ่งด้วยอะไร เช่น…

อ่านต่อPython ตอนที่ 29 แบ่งข้อความใน String ด้วยเมธอด rsplit()
แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

Python ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

เมธอด rpartition() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาคำที่ระบุในสตริง โดยจะค้นหาจนเจอทำที่ระบุที่ปรากฏเป็นครั้งสุดท้ายในสตริง…

อ่านต่อPython ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()
จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust()

Python ตอนที่ 31 จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust()

เมธอด rjust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดเรียงสตริงให้อยู่ชิดขวา โดยจะเติมช่องว่าง…

อ่านต่อPython ตอนที่ 31 จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust()
ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rindex()
ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rfind()

Python ตอนที่ 33 ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rfind()

เมธอด rfind() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาข้อความหรืออักขระที่กำหนดในสตริงว่าปรากฏครั้งล่าสุดที่ตำแหน่งใด โดยถ้าเจอจะคืนค่าเป็นตำแหน่งของข้อความหรืออักขระที่ระบุ…

อ่านต่อPython ตอนที่ 33 ค้นหาตำแหน่งของข้อความหรืออักขระใน String ด้วยเมธอด rfind()
แบ่งข้อความใน String ออกเป็น 3 ส่วนด้วยเมธอด partition()
ตัดช่องว่างด้านซ้ายใน String ด้วยเมธอด lstrip()

Python ตอนที่ 36 ตัดช่องว่างด้านซ้ายใน String ด้วยเมธอด lstrip()

เมธอด lstrip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านซ้ายของสตริงตามที่ระบุ (หรือช่องว่าง…

อ่านต่อPython ตอนที่ 36 ตัดช่องว่างด้านซ้ายใน String ด้วยเมธอด lstrip()
แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยเมธอด lower()

Python ตอนที่ 37 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยเมธอด lower()

เมธอด lower() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยจะไม่พิจารณาช่องว่าง…

อ่านต่อPython ตอนที่ 37 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยเมธอด lower()
จัดข้อมูลชิดซ้ายด้วยเมธอด ljust()

Python ตอนที่ 38 จัดข้อมูลชิดซ้ายด้วยเมธอด ljust()

เมธอด ljust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดข้อมูลให้อยู่ชิดด้านซ้าย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

อ่านต่อPython ตอนที่ 38 จัดข้อมูลชิดซ้ายด้วยเมธอด ljust()
ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper()

Python ตอนที่ 40 ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper()

เมธอด isupper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ถ้าใช้จะคืนค่าเป็น…

อ่านต่อPython ตอนที่ 40 ตรวจสอบว่าอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด isupper()
ตรวจสอบว่าแต่ละคำใน String ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle()
ตรวจสอบว่าอักขระใน String เป็นช่องว่างทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isspace()
ตรวจสอบว่าอักขระใน String สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable()

Python ตอนที่ 43 ตรวจสอบว่าอักขระใน String สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable()

เมธอด isprintable() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงสามารถปริ้นต์ออกมาแสดงผลทางหน้าจอได้ทั้งหมดหรือไม่…

อ่านต่อPython ตอนที่ 43 ตรวจสอบว่าอักขระใน String สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable()