Python ตอนที่ 36 ตัดช่องว่างด้านซ้ายใน String ด้วยเมธอด lstrip()

เมธอด lstrip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านซ้ายของสตริงตามที่ระบุ (หรือช่องว่าง ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ) ออก มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.lstrip(characters)  
 • characters คืออักขระที่อยู่ด้านหน้าของสตริง ( leading characters หรืออักขระด้านซ้ายนั่นเอง) ที่ต้องการให้ตัดออก (จะระบุหรือไม่ก็ได้) ถ้าไม่ระบุ ค่าตั้งต้นคือช่องว่า (space)

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด lstrip()

a = "  Python  "
b = "....,,,,----Python"

print(a.lstrip())      # "Python  "
print(b.lstrip('.,-'))   # 'Python'
 • บรรทัดที่ 4 ใช้เมธอด lstrip() โดยไม่ได้ระบุพารามิเตอร์ Python จะถือว่าช่องว่าง (space) เป็น leading characters โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์จึงทำให้ช่องว่างด้านหน้าสตริงถูกลบทิ้งไป
 • บรรทัดที่ 5 ใช้เมธอด lstrip() โดยระบุอักขระที่ต้องการให้ลบ '.,-' ทำให้อักขระที่ระบุที่อยู่ด้านหน้าสตริงถูกลบทิ้งไป