Python ตอนที่ 43 ตรวจสอบว่าอักขระใน String สามารถแสดงผลได้หรือไม่ ด้วยเมธอด isprintable()

เมธอด isprintable() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงสามารถปริ้นต์ออกมาแสดงผลทางหน้าจอได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าได้จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ จะคืนค่าเป็น False

อักขระที่ไม่สามารถแสดงผลออกทางหน้าจอได้ ก็เช่น \n สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ หรืออักขระอื่น ๆ ที่ใช้งานลักษณะเดียวกันนี้

เมธอด isprintable() เป็นเมธอดที่ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.isprintable()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isprintable()

a = "Hello!\n Python"
b = "Hello Python"

print(a.isprintable())  # False
print(b.isprintable())  # True
  • บรรทัดที่ 4 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “Hello!\n Python” มีอักขระ \n ซึ่งไม่สามารถแสดงผลออกมาได้
  • บรรทัดที่ 5 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “Hello Python” ไม่มีอักขระที่ไม่สามารถแสดงผลได้