Python ตอนที่ 34 แทนที่คำใน String ด้วยเมธอด replace()

เมธอด replace() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแทนที่คำที่กำหนดในสตริง ด้วยคำที่ระบุ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.replace(oldvalue, newvalue, count)
  • oldvalue คือ คำในสตริงที่ต้องการแทนที่ (ต้องระบุ)
  • newvalue คือ คำที่ต้องการใช้แทนที่คำในสตริงที่ระบุ (ต้องระบุ)
  • count คือ จำนวนครั้งที่ต้องการให้แทนที่คำที่ปรากฏในสตริง ในกรณีที่คำที่กำหนดให้ถูกแทนที่มีปรากฏอยู่หลายจุด (จะระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตั้งต้นคือ แทนที่ทั้งหมด

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด replace()

การใช้งานเมธอด replace() แบบไม่ระบุจำนวนครั้ง

a = "I love Python. I love Python. I love Python."

print(a.replace("Python","Kotlin"))

จากตัวอย่าง ใช้เมธอด replace() โดยไม่ระบุว่าจะให้แทนที่คำที่ระบุกี่ครั้ง Python จะแทนที่คำที่ระบุทุกคำที่ค้นเจอในสตริง

การใช้งานเมธอด replace() แบบระบุจำนวนครั้ง

a = "I love Python. I love Python. I love Python."

print(a.replace("Python","Kotlin", 2))

จากตัวอย่าง ใช้เมธอด replace() โดยระบุจำนวนครั้ง ให้แทนที่คำที่ระบุเพียง 2 ครั้ง ไม่ว่าจะค้นเจอกี่ครั้งก็ตาม ส่งผลให้คำว่า “Python” ถูกแทนที่ด้วยคำว่า “Kotlin” 2 ครั้ง ทั้ง ๆ ที่มีคำว่า “Python” ปรากฏอยู่ในสตริง 3 ครั้ง