Python ตอนที่ 42 ตรวจสอบว่าอักขระใน String เป็นช่องว่างทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isspace()

เมธอด isspace() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระทั้งหมดในสตริงเป็นช่องว่าง ( whitespaces ) หรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False

เมธอด isspace() เป็นเมธอดที่ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

 string.isspace()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isspace()

a = "Hello Python"
b = "  Python  "
c = "     "

print(a.isspace()) # False
print(b.isspace()) # False
print(c.isspace()) # True
 • บรรทัดที่ 5 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “Hello Python” ไม่ได้เป็นช่องว่าง (whitespaces) ทั้งหมด
 • บรรทัดที่ 6 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ ” Python ” ไม่ได้เป็นช่องว่าง (whitespaces) ทั้งหมด
 • บรรทัดที่ 7 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ ” ” เป็นช่องว่าง (whitespaces) ทั้งหมด