Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 30 แบ่ง String เป็นสามส่วน ด้วยเมธอด rpartition()

เมธอด rpartition() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับค้นหาคำที่ระบุในสตริง โดยจะค้นหาจนเจอทำที่ระบุที่ปรากฏเป็นครั้งสุดท้ายในสตริง แล้วแบ่งสตริงออกเป็น 3 ส่วน แล้วคืนค่ากลับมาเป็น tuple ซึ่งสตริงที่ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนจะประกอบด้วย

  1. สตริงทั้งหมดก่อนที่จะเจอคำที่ใช้ค้นหา
  2. คำที่ใช้ค้นหา
  3. สตริงทั้งหมดหลังจากคำที่ใช้ค้นหา

รูปแบบการใช้งานเมธอด rpartition() จะเป็นดังนี้

 string.rpartition(value)    
  • value คือสตริงที่ใช้ค้นหา

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด rpartition()

a = "I love Python. I love Python. I love Python."

print(a.rpartition("love"))
  • ค้นหาคำว่า “love” ในสตริง ซึ่งมีปรากฏอยู่ 3 ที่ ไพธอนจะใช้ตำแหน่งที่เจอคำที่กำหนดเป็นครั้งสุดท้ายเป็นตัวแบ่งสตริง ดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์เป็น tuple ดังนี้ (‘I love Python. I love Python. I ‘, ‘love’, ‘ Python.’)

ถ้าไม่เจอคำที่ค้นในสตริงจะได้ผลลัพธ์เป็น tuple ที่ประกอบด้วย 1. สตริงว่าง 2. สตริงว่าง 3. สตริงทั้งหมด

a = "I love Python. I love Python. I love Python."

print(a.rpartition("Love"))
  • จากโค้ดตัวอย่าง ค้นหาคำว่า “Love” (ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่) ซึ่งไม่มีอยู่ในสตริง ดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็น tuple ที่ประกอบด้วย (ค่าว่าง, ค่าว่าง, สตริงทั้งหมด) ดังนี้ (”, ”, ‘I love Python. I love Python. I love Python.’)