Python ตอนที่ 31 จัดเรียงข้อความชิดขวาด้วยเมธอด rjust()

เมธอด rjust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดเรียงสตริงให้อยู่ชิดขวา โดยจะเติมช่องว่าง (space) หรืออักขระที่กำหนดไว้ด้านซ้ายของสตริงให้ครบตามความยาวของสตริงที่กำหนด

รูปแบบการใช้งานเมธอด rjust() จะเป็นดังนี้

string.rjust(length, character)
 • length คือความยาวของสตริงที่จะคืนค่ากลับมา (ต้องระบุ)
 • character คืออักขระที่จะใช้เติมให้เต็มในสตริง (เติมทางด้านซ้าย) ให้ครบจำนวนความยาวที่กำหนด (ไม่ระบุก็ได้) ค่าตั้งต้นคือช่องว่าง (space)

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด rjust()

ใช้งานเมธอด rjust() แบบไม่ระบุ character

a = "Python"

print(a.rjust(20))
# '       Python'

สั่งปรินต์ข้อความ “Python” ให้ชิดขวา และระบุความยาวเป็น 20 ตัวอักษร โดยไม่ระบุ character ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น

'       Python'

คือ ช่องว่าง (space) จำนวน 14 ตัว ตามด้วยข้อความ ‘Python’

ใช้งานเมธอด rjust() แบบระบุ character

a = "Python"

print(a.rjust(20, '-'))
# '--------------Python'
 • สั่งปรินต์ข้อความ “Python” ให้ชิดขวา และระบุความยาวเป็น 20 ตัวอักษร โดยระบุ character เป็น ‘-‘ คือให้เติมเครื่องหมาย – แทนที่สตริงที่หายไปให้ครบ 20 ตัวอักษร ผลลัพธ์จึงเป็น
'--------------Python'