Python ตอนที่ 38 จัดข้อมูลชิดซ้ายด้วยเมธอด ljust()

เมธอด ljust() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับจัดข้อมูลให้อยู่ชิดด้านซ้าย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.ljust(length, character) 
 • length คือความยาวของสตริงที่จะคืนค่ากลับมา (ต้องระบุ)
 • character คืออักขระที่ต้องการให้แทรกเข้าไปเพื่อเติมเต็มให้ครบตามจำนวนความยาวของสตริงที่กำหนดให้ length (จะระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตั้งต้นคือช่องว่า (Space)

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด ljust()

text = "Python"

a = text.ljust(20)
b = text.ljust(20, "-")

print(a)  # "Python       "
print(b)  # 'Python--------------'
 • บรรทัดที่ 6 ได้ผลลัพธ์เป็น “Python (รวมกันช่องว่าง (space) 14 ตัว” เพราะไม่ได้ระบุว่าให้แทรกอักขระตัวใดลงไป จึงใช้ค่าเริ่มต้นคือช่องว่าง (space)
 • บรรทัดที่ 7 ได้ผลลัพธ์เป็น ‘Python————–‘ เพราะเราระบุให้แทรกอักขระ “-” ลงไป จึงได้คำว่า “Python” และแทรกอักขระที่กำหนดลงไปจนครบจำนวนที่ระบุ (20) นั่นก็คือ แทรก ‘-‘ ลงไป 14 ครั้ง