Python Sets

รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด update()
รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_difference_update()
รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_defference()
ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove()

Python ตอนที่ 113 ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove()

ถ้าต้องการลบข้อมูลออกจาก Set โดยสามารถระบุได้ว่าจะลบข้อมูลตัวไหน สามารถทำได้โดยใช้เมธอด remove()…

อ่านต่อPython ตอนที่ 113 ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove()
ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()
ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()
ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเซ็ท 2 ชุด ด้วยเมธอด isdisjoint()
ลบข้อมูลที่ไม่เหมือนกันออกจาก Set ด้วยเมธอด intersection_update()
หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection()

Python ตอนที่ 107 หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection()

ถ้าต้องการหาค่าที่ซ้ำกันในเซ็ทตั้งแต่ 2 เซ็ทขึ้นไป สามารถทำได้โดยใช้เมธอด intersection()…

อ่านต่อPython ตอนที่ 107 หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection()
ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update()

Python ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update()

เราสามารถลบข้อมูลใน Set ที่ซ้ำกับข้อมูลในเซ็ทอื่นได้ด้วยเมธอด difference_update() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

อ่านต่อPython ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update()
หาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด difference()
ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear()

Python ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear()

ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดใน Set สามารถทำได้โดยใช้เมธอด clear() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

อ่านต่อPython ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear()
เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add()

Python ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add()

เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในข้อมูลแบบ Set ได้โดยการใช้งานเมธอด add() ซึ่งเมธอดนี้จะเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน…

อ่านต่อPython ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add()