Python ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update()

เราสามารถลบข้อมูลใน Set ที่ซ้ำกับข้อมูลในเซ็ทอื่นได้ด้วยเมธอด difference_update() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

set.difference_update(set_to_compare)
  • set_to_compare คือข้อมูลประเภท Set ที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ

โดยเมธอด difference_update() จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง Set ต้นทางกับ Set ที่นำมาเปรียบเทียบ และลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจาก Set ต้นทาง

ตัวอย่าง

set1 = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
set2 = {"Microsoft", "MSI", "Acer"}
set1.difference_update(set2)
print(set1)
  • บรรทัดที่ 3 ทำการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง set1 กับ set2 ด้วยเมธอด difference_update()

ผลลัพธ์ ข้อมูลใน set1 ที่ซ้ำกับข้อมูลใน set2 จะถูกลบออกไป คงเหลือเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

{‘Asus’, ‘Lenovo’}