Python ตอนที่ 112 ลบข้อมูลออกจาก Set แบบสุ่มด้วยเมธอด pop()

เมธอด pop() ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากเซ็ททีละ 1 ค่า มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

set.pop()

การลบข้อมูลด้วยเมธอด pop() จะเป็นการลบแบบสุ่ม คือเราระบุไม่ได้ว่าจะให้ลบข้อมูลตัวใดในเซ็ท และจะคืนค่ากลับออกมาเป็นข้อมูลที่ถูกลบ

ตัวอย่าง

a = {"Microsoft", "Dell", "MSI", "Lenovo", "Asus"}
a.pop()
print(a)
  • บรรทัดที่ 2 ลบข้อมูลออกจากเซ็ท a ด้วยเมธอด pop()

ผลลัพธ์ สมาชิกในเซ็ท a จะหายไป 1 ค่า (แบบสุ่ม)

{‘Asus’, ‘Microsoft’, ‘Lenovo’, ‘MSI’}

เมธอด pop() จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อมูลที่ถูกลบ ดังนั้น ถ้าอยากรู้ว่าข้อมูลตัวไหนถูกลบ ให้สร้างตัวแปรขึ้นมารับค่าจากเมธอด pop() แล้วนำตัวแปรนั้นมาแสดงผล ดังตัวอย่าง

a = {"Microsoft", "Dell", "MSI", "Lenovo", "Asus"}
b = a.pop()
print(b)
  • บรรทัดที่ 2 ให้ลบข้อมูลจากเซ็ท a (แบบสุ่ม) แล้วนำค่าที่ถูกลบมาเก็บไว้ที่ตัวแปร b
  • บรรทัดที่ 3 แสดงผลดูว่าข้อมูลตัวไหนถูกลบ

ผลลัพธ์ จะสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลตัวไหนถูกลบออกจากเซ็ท a

Microsoft