ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 111 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()

ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 111 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()

เมธอด issuperset() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ เช่น ถ้าสมาชิกทั้งหมดในเซ็ท b มีอยู่ในเซ็ท a นั่นแสดงว่าเซ็ท a เป็น Superset ของเซ็ท b จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่เช่นนั้นจะคืนค่าเป็น False มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

set.issuperset(set_to_compare)
  • set_to_compare คือข้อมูลประเภท Set ที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ

ตัวอย่าง

a = {"Microsoft", "Dell", "MSI", "Lenovo", "Asus", "Acer"}
b = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
c = a.issuperset(b)
print(c)
  • บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบว่าเซ็ท a เป็น Superset ของเซ็ท b หรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()

ผลลัพธ์จะเป็น True เพราะสมาชิกทั้งหมดในเซ็ท b มีอยู่ในเซ็ท a นั่นหมายความว่า เซ็ท a เป็น Superset ของเซ็ท b

True

a = {"Microsoft", "Dell", "MSI", "Lenovo", "Asus"}
b = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
c = a.issuperset(b)
print(c)

ผลลัพธ์จะเป็น False เพราะสมาชิกทั้งหมดในเซ็ท b ไม่ได้มีอยู่ในเซ็ท a มีอยู่เพียงบางตัวเท่านั้น นั่นหมายความว่า เซ็ท a ไม่ได้เป็น Superset ของเซ็ท b

False