Python ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear()

ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดใน Set สามารถทำได้โดยใช้เมธอด clear() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

set.clear()

ตัวอย่าง

mySet = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
mySet.clear()
print(mySet)
  • บรรทัดที่ 2 ลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก Set ด้วยเมธอด clear()

ผลลัพธ์ จะเหลือเพียงเซ็ทว่างเท่านั้น

set()