Python ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add()

เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในข้อมูลแบบ Set ได้โดยการใช้งานเมธอด add() ซึ่งเมธอดนี้จะเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Set แต่ถ้าข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปใหม่มีค่าซ้ำกันกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน Set แล้ว ข้อมูลใหม่จะไม่ถูกเพิ่ม

รูปแบบการใช้งานเมธอด add() มีดังนี้

set.add(element)
  • element คือข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน Set

ตัวอย่าง

mySet = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
mySet.add("Apple")
print(mySet)
  • บรรทัดที่ 2 เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Set ด้วยเมธอด add()

ผลลัพธ์

{‘Lenovo’, ‘Apple’, ‘Acer’, ‘Asus’}

ถ้าข้อมูลที่เพิ่มใหม่ซ้ำกันกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมใน Set ข้อมูลใหม่จะไม่ถูกเพิ่มเข้าไป

mySet = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
mySet.add("Lenovo")
print(mySet)

ผลลัพธ์ ข้อมูลที่เพิ่มใหม่ซ้ำกันกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมใน Set จึงไม่มีการเพิ่มข้อมูลใด ๆ

{‘Lenovo’, ‘Acer’, ‘Asus’}