Python ตอนที่ 103 คัดลอกข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด copy()

เราสามารถคัดลอก Set ได้โดยการใช้งานเมธอด copy() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

set.copy()

ตัวอย่าง

mySet = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
newSet = mySet.copy()
print(newSet)
  • บรรทัดที่ 2 สั่งให้คัดลอกข้อมูลในเซ็ทต้นทางด้วยเมธอด copy() แล้วนำไปเก็บไว้ในเซ็ทปลายทาง

ผลลัพธ์ ได้เซ็ทใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนกันกันเซ็ทต้นทางทุกประการ

{‘Lenovo’, ‘Acer’, ‘Asus’}