ดีครับดอทคอม

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ใช้สำหรับตัดเอาอักขระด้านขวา หรือด้านหลัง ของข้อความ โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระในสตริงตามจำนวนที่ระบุ โดยเริ่มจากอักขระตัวสุดท้ายในสตริง

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน RIGHT คือ

RIGHT(text,[num_chars])
  • text คือ ข้อความที่ต้องการนำมาตัด
  • num_chars คือ จำนวนอักขระที่ต้องการ (ไม่บังคับ)
    • ถ้าระบุ num_chars ต้องระบุเป็นเลขจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
    • ถ้า num_chars มากกว่าจำนวนอักขระที่มีอยู่จริงในข้อความ จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อความทั้งหมด
    • ถ้าไม่ระบุ num_chars ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน RIGHT

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังตัวอย่าง

ถ้าต้องการตัดเอาตัวเลขด้านหลังของเซลล์ A1 สามารถเขียนสูตรดังนี้

=RIGHT(A1,4)

จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขด้านท้ายของค่าที่เก็บอยู่ในเซลล์ A1 จำนวน 4 ตัว

ถ้าระบุจำนวนอักขระที่ต้องการเกินจำนวนอักขระที่มีอยู่จริงในข้อความ จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อความต้นฉบับทั้งหมด

=RIGHT(A1,40)

ถ้าระบุจำนวนอักขระที่ต้องการเป็น 0 ก็จะไม่ได้อักขระใด ๆ คืนกลับมา

=RIGHT(A1,0)

ถ้าไม่ระบุจำนวนอักขระที่ต้องการ จะมีค่าเท่ากับ 1 คือจะได้ผลลัพธ์เป็นอักขระตัวสุดท้ายของข้อความต้นทาง

=RIGHT(A1)

ถ้าระบุจำนวนอักขระที่ต้องการเป็นตัวเลขติดลบ จะเกิดข้อผิดพลาด

=RIGHT(A1,-1)