ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ใช้สำหรับตัดเอาอักขระด้านขวา หรือด้านหลัง ของข้อความ โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระในสตริงตามจำนวนที่ระบุ โดยเริ่มจากอักขระตัวสุดท้ายในสตริง

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน RIGHT คือ

RIGHT(text,[num_chars])
  • text คือ ข้อความที่ต้องการนำมาตัด
  • num_chars คือ จำนวนอักขระที่ต้องการ (ไม่บังคับ)
    • ถ้าระบุ num_chars ต้องระบุเป็นเลขจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
    • ถ้า num_chars มากกว่าจำนวนอักขระที่มีอยู่จริงในข้อความ จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อความทั้งหมด
    • ถ้าไม่ระบุ num_chars ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน RIGHT

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังตัวอย่าง

ถ้าต้องการตัดเอาตัวเลขด้านหลังของเซลล์ A1 สามารถเขียนสูตรดังนี้

=RIGHT(A1,4)

จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขด้านท้ายของค่าที่เก็บอยู่ในเซลล์ A1 จำนวน 4 ตัว

ถ้าระบุจำนวนอักขระที่ต้องการเกินจำนวนอักขระที่มีอยู่จริงในข้อความ จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อความต้นฉบับทั้งหมด

=RIGHT(A1,40)

ถ้าระบุจำนวนอักขระที่ต้องการเป็น 0 ก็จะไม่ได้อักขระใด ๆ คืนกลับมา

=RIGHT(A1,0)

ถ้าไม่ระบุจำนวนอักขระที่ต้องการ จะมีค่าเท่ากับ 1 คือจะได้ผลลัพธ์เป็นอักขระตัวสุดท้ายของข้อความต้นทาง

=RIGHT(A1)

ถ้าระบุจำนวนอักขระที่ต้องการเป็นตัวเลขติดลบ จะเกิดข้อผิดพลาด

=RIGHT(A1,-1)