วิธีรวมข้อมูลจากหลาย ๆ เซลล์มาไว้ในเซลล์เดียวกัน ใน Excel

เราสามารถเชื่อมข้อมูลหลาย ๆ เซลล์เข้าด้วยกัน โดยการใชัเครื่องหมาย & โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

=cell&cell
  • cell หมายถึง ชื่อที่อ้างอิงถึงเซลล์ เช่น A1, A2
  • & ใช้สำหรับเชื่อมข้อมูลจากเซลล์นั้น ๆ หรือจะเชื่อมข้อความอื่น ๆ ด้วยก็ได้ เช่น & ” ” หมายถึง ต่อด้วยช่องว่าง เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน

จากรูปตัวอย่าง เราต้องการน้ำข้อมูล ปีที่เข้าทำงาน และ หมายเลข มาต่อกัน โดยคั่นด้วย – เช่น 2010-1452 โดยแสดงผลที่คอลัมน์ G สามารถทำได้โดยการเขียนสูตรดังนี้

=E2&"-"&F2

จากสูตร หมายความว่า ให้เอาข้อมูลจากเซลล์ E2 มาต่อด้วยเครื่องหมาย – แล้วก็ต่อด้วยข้อมูลจากเซลล์ F2

ผลลัพธ์

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังทุกเซลล์ที่ต้องการก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์