Skip to content
หน้าแรก » ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

ฟังก์ชัน LEFT ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากทางด้านซ้าย (ด้านหน้า) และคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ (เริ่มจากอักขระตัวแรก) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

=LEFT(text, [num_chars])
  • text คือ ข้อความที่ต้องการนำมาตัด
  • [num_chars] คือ จำนวนอักขระที่ต้องการ (ไม่ระบุก็ได้ ถ้าไม่ระบุจะมีค่าตั้งต้นเป็น 1)

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม

  • num_chars ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
  • ถ้าระบุ num_chars มากกว่าจำนวนอักขระที่มีอยู่จริงในข้อความ จะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระทั้งหมดที่มี
  • ถ้าไม่ระบุ num_chars จะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตัวแรก
  • ช่องว่าง นับเป็น 1 อักขระเช่นกัน

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน LEFT

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังภาพ

เรามีข้อมูลอยูในเซลล์ A1 ดังนี้ “Aenean Gravida Ultrices Mauris Ut.”

ถ้าใช้ฟังก์ชัน LEFT โดยไม่ระบุจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ

=LEFT(A1)

จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษรตัวแรกคือ “A”

ถ้าระบุจำนวนเป็น 0

=LEFT(A1,0)

จะไม่มีการคืนค่าใด ๆ กลับมา

ถ้าระบุจำนวนมากกว่า 0

=LEFT(A1,6)

จะได้ผลลัพธ์เป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ นับจากทางซ้าย (ด้านหน้า)

ถ้าระบุจำนวนมากกว่าความยาวของข้อความ

=LEFT(A1,100)

จะได้ผลลัพธ์เป็นอักขระทั้งหมดในข้อความ