การใช้งานฟังก์ชัน LEFT ใน Excel

ฟังก์ชัน LEFT ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากทางด้านซ้าย (ด้านหน้า) และคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ (เริ่มจากอักขระตัวแรก) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

=LEFT(text, [num_chars])
  • text คือ ข้อความที่ต้องการนำมาตัด
  • [num_chars] คือ จำนวนอักขระที่ต้องการ (ไม่ระบุก็ได้ ถ้าไม่ระบุจะมีค่าตั้งต้นเป็น 1)

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม

  • num_chars ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
  • ถ้าระบุ num_chars มากกว่าจำนวนอักขระที่มีอยู่จริงในข้อความ จะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระทั้งหมดที่มี
  • ถ้าไม่ระบุ num_chars จะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตัวแรก
  • ช่องว่าง นับเป็น 1 อักขระเช่นกัน

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน LEFT

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังภาพ

เรามีข้อมูลอยูในเซลล์ A1 ดังนี้ “Aenean Gravida Ultrices Mauris Ut.”

ถ้าใช้ฟังก์ชัน LEFT โดยไม่ระบุจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ

=LEFT(A1)

จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษรตัวแรกคือ “A”

ถ้าระบุจำนวนเป็น 0

=LEFT(A1,0)

จะไม่มีการคืนค่าใด ๆ กลับมา

ถ้าระบุจำนวนมากกว่า 0

=LEFT(A1,6)

จะได้ผลลัพธ์เป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ นับจากทางซ้าย (ด้านหน้า)

ถ้าระบุจำนวนมากกว่าความยาวของข้อความ

=LEFT(A1,100)

จะได้ผลลัพธ์เป็นอักขระทั้งหมดในข้อความ