ตัดเอาเฉพาะข้อมูลด้านขวาของเซลล์ด้วยฟังก์ชัน RIGHT() ใน Excel

เราสามารถตัดเอาเฉพาะข้อมูลด้านขวาของเซลล์ โดยการใช้ฟังก์ชัน RIGHT() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

RIGHT(text, [num_chars])
  • text คือ เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ต้องการดึงเอาข้อความออกมา
  • num_chars คือ จำนวนของตัวอักษรที่ต้องการ (ไม่ระบุก็ได้ ค่าเริ่มต้นเป็น 1)

ตัวอย่างการใช้งาน

จากภาพตัวอย่าง ข้อมูล 4 ตัวหลัง เป็นหมายเลขพนักงาน เราต้องการนำข้อมูล 4 ตัวนี้มาแสดงที่คอลัมน์ F (หมายเลข) สามารถทำได้โดยเขียนสูตรดังนี้

=RIGHT(B2,4)

จากสูตร เป็นการใช้ฟังก์ชัน RIGHT() เพื่อดึงเอาข้อมูลทางขวาของเซลล์ B2 โดยเอามาเพียง 4 ตัวอักษร ก็คือเอาข้อมูล 4 ตัวสุดท้ายมานั่นเอง

ผลลัพธ์

เมื่อคลิกลากคัดลอกสูตรให้ครบทุกเซลล์ก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์