Python การลบข้อมูลใน List

Python การลบข้อมูลใน List ถ้าต้องการลบข้อมูลใน List สามารถทำได้โดยการใช้เมธอด remove() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ value คือข้อมูลที่ต้องการลบออกจากลิสต์ ตัวอย่างการลบข้อมูลออกจากลิสต์ด้วยเมธอด remove() บรรทัดที่ 6 ใช้เมธอด remove()…

Python การเพิ่มข้อมูลใน List

Python การเพิ่มข้อมูลใน List การเพิ่มข้อมูลในลิสต์ สามารถทำได้โดยการใช้เมธอด append() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลในลิสต์ด้วยเมธอด append() การเพิ่มข้อมูลในลิสต์ด้วยเมธอด append() ข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไป จะไปอยู่ต่อท้ายข้อมูลเดิมในลิสต์ ผลลัพธ์ ข้อมูลก่อนเพิ่ม :[‘iPhone’,…

Python การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน List

Python การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน List ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน List สามารถทำได้โดยการระบุอินเด็กซ์ของข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน เช่น หมายถึง การกำหนดค่าให้ข้อมูลตัวแรก (อินเด็กซ์ 0) ใน List มีค่าเท่ากับ “iPod” มาดูตัวอย่างกันดีกว่า…

Python การเข้าถึงข้อมูลใน List

Python การเข้าถึงข้อมูลใน List เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน List โดยการระบุอินเด็กซ์ โดยอินเด็กซ์ของ List จะเริ่มจาก 0 ดังนั้น ถ้าเราต้องการเข้าถึงข้อมูลตัวแรกใน List เราสามารถเข้าถึงได้โดยการอ้างอิงอินเด็กซ์ลำดับ 0 ดังนี้…

Python การจัดรูปแบบสตริงด้วยเมธอด format_map()

Python การจัดรูปแบบสตริงด้วยเมธอด format_map() เมธอด format_map() เป็นเมธอดสำหรับจัดรูปแบบสตริง คล้าย ๆ กับเมธอด format() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ mapping คือ พารามิเตอร์ประเภท Dictionary เช่น…

Python การแทนที่สตริงด้วยเมธอด translate()

Python การแทนที่สตริงด้วยเมธอด translate() เมธอด translate() เป็นเมธอดสำหรับแทนที่อักขระในสตริง โดยใช้งานร่วมกับเมธอด maketrans() ซึ่งเป็นเมธอดสำหรับสร้าง Mapping Table กำหนดรูปแบบการแทนที่อักขระ หรือใช้งานร่วมกับ Dictionary ที่กำหนดรูปแบบการแทนที่อักขระ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

Python การใช้งานเมธอด maketrans()

Python การใช้งานเมธอด maketrans() maketrans() เป็นเมธอดสำหรับสร้าง Mapping Table เพื่อนำไปใช้กับเมธอด translate() เพื่อแทนที่สตริง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.maketrans(x, y, z) สำหรับพารามิเตอร์ทั้ง 3…

Python การใช้งาน Escape Character

Python การใช้งาน Escape Character มีอักขระพิเศษบางตัวที่เราไม่สามารถแทรกเข้ามาใน String โดยตรงได้ เพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น ถ้าเราครอบสตริงด้วยเครื่องหมาย Double Quote (“”) เราจะไม่สามารถแทรกเครื่องหมาย Double Quote…

Python การจัดรูปแบบข้อมูลชนิด String

Python การจัดรูปแบบข้อมูลชนิด String ใน Python เราสามารถนำข้อมูลชนิด String มาต่อกันด้วยเครื่องหมาย + ได้ แต่เราไม่สามารถนำข้อมูลชนิด String และ Number มาต่อกันด้วยเครื่องหมาย +…

Python การต่อสตริง

Python การต่อสตริง ถ้ามีข้อมูลชนิด String หลายชุด และต้องการนำสตริงเหล่านั้นมาต่อกัน เราสามารถใช้เครื่องหมาย + เพื่อต่อสตริงเหล่านั้นได้ทันที ถ้าต้องการให้ชุดข้อมูลสตริงที่นำมาต่อกันมีการเว้นวรรค ก็สามารถเพิ่มสตริงว่างเข้าไปได้เลย โดยใช้เครื่องหมาย + เช่นเดิม

Python การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชนิด String

Python การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชนิด String Python มี built-in methods สำหรับจัดการกับข้อมูลชนิด String จำนวนมาก ในบทความนี้จะแนะนำสักเล็กน้อย เปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ โดยใช้เมธอด upper() ผลลัพธ์ที่ได้คือ…

Python การตัดเอาข้อมูลแค่บางส่วนจาก String ด้วย slice syntax

Python การตัดเอาข้อมูลแค่บางส่วนจาก String ด้วย slice syntax ในภาษา Python เมื่อเราต้องการตัดเอาข้อความเฉพาะบางส่วนจากตัวแปรที่เก็บข้อมูลประเภท String เราสามารถทำได้โดยการใช้ slice syntax ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string[start:end] string…

ตัวแปรประเภท Global ใน Python

ตัวแปรประเภท Global ใน Python ตัวแปรแบบ Global คือตัวแปรใด ๆ ที่สร้างไว้นอกฟังก์ชัน ซึ่งจะสามารถเรียกใช้ได้ทั้งในฟังก์ชันและนอกฟังก์ชัน บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร quality ไว้นอกฟังก์ชัน บรรทัดที่…

Python การแสดงค่าจากตัวแปร

Python การแสดงค่าจากตัวแปร ฟังก์ชัน print() เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงค่าจากตัวแปรใน Python เราสามารถใช้ฟังก์ชัน print() แสดงค่าจากตัวแปรพร้อมกันทีละหลายตัว โดยคั่นตัวแปรแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , ) หรือจะใช้เครื่องหมาย + เพื่อแสดงค่าจากตัวแปรทีละหลายตัวพร้อมกันก็ได้เช่นกัน…

Python การกำหนดค่าให้ตัวแปรทีละหลายตัว

Python การกำหนดค่าให้ตัวแปรทีละหลายตัว นอกจากการกำหนดค่าให้ตัวแปรทีละตัวตามปกติอย่างที่เราทำอยู่โดยทั่วไปในทุก ๆ ภาษาแล้ว Python ยังอนุญาตให้เราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปลทีละหลาย ๆ ตัวพร้อมกันได้ โดยการประกาศตัวแปรหลาย ๆ ตัว โดยคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , )…