ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys()

เราสามารถสร้าง Dictionary ด้วยเมธอ fromkeys() ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Dictionary ที่มี key และ value ตามที่กำหนด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

dict.fromkeys(keys, value)
  • เวลาเรียกใช้เมธอด fromkeys() ต้องเรียกใช้ในรูปแบบ dict.fromkeys() เสมอ
  • keys คือค่าที่จะนำไปกำหนดเป็นคีย์ให้กับ Dictionary (จำเป็นต้องระบุ) ซึ่งต้องระบุในรูปแบบ iterable
  • value คือข้อมูลที่จะนำไปกำหนดเป็นค่าของคีย์นั้น ๆ ใน Dictionary (ไม่ระบุก็ได้) ถ้าไม่ระบุ จะมีค่าเริ่มต้นเป็น None

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด fromkeys() แบบไม่ระบุ value

keys = ("firstname", "lastname", "age")
studeent = dict.fromkeys(keys)

print(studeent)

ผลลัพธ์ จะได้ Dictionary ใหม่ที่มีคีย์ตามที่กำหนด แต่ค่าเป็น None ทั้งหมด เพราะเราไม่ได้ระบุ

{‘firstname’: None, ‘lastname’: None, ‘age’: None}

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด fromkeys() แบบระบุ value

keys = ("firstname", "lastname", "age")
value = "xxx"
studeent = dict.fromkeys(keys, value)

print(studeent)

ผลลัพธ์ จะได้ Dictionary ใหม่ ที่มี key และ value ตามที่กำหนด

{‘firstname’: ‘xxx’, ‘lastname’: ‘xxx’, ‘age’: ‘xxx’}