ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 118 ข้อมูลประเภท Dictionary

ข้อมูลประเภท Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 118 ข้อมูลประเภท Dictionary

Dictionary เป็นการเก็บข้อมูลแบบ Collection อีกแบบหนึ่ง ใช้เก็บค่าข้อมูลที่มีการจับคู่กันแบบ key:value สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถเก็บข้อมูลซ้ำกันได้ (ชื่อ key ซ้ำกันไม่ได้)

ใน Python เวอร์ชัน 3.6 ลงไป ข้อมูลที่เก็บในแบบ Dictionary จะเป็นแบบไม่เรียงลำดับ แต่ในเวอร์ชัน 3.7 ขึ้นไป จะเป็นแบบเรียงลำดับ

ลักษณะการใช้งาน Dictionary จะเขียนไว้ในวงเล็บปีกกา {} หรือที่เรียกว่า curly brackets โดยภายในจะประกอบด้วย keys และ values มีรูปแบบดังนี้

dict = {"key":"value"}

สมาชิกของ Dictionary

สมาชิก หรือข้อมูลใน Dictionary จะเป็นแบบเรียงลำดับ แก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถเก็บข้อมูลซ้ำกันได้ (ชื่อ key ซ้ำกันไม่ได้)

สมาชิกใน Dictionary จะถูกอ้างอิงในแบบ key:value และสามารถเข้าถึงสมาชิกนั้น ๆ ได้โดยการอ้างอิง key ดังตัวอย่าง

phone = {
  "brand": "Apple",
  "model": "iPhone 14",
  "year": 2022
}
print(phone["model"])
 • บรรทัดที่ 6 เข้าถึงข้อมูลใน Dictionary โดยการระบุ key และสั่งให้แสดงค่าออกมา

ผลลัพธ์ จะได้ค่าข้อมูลที่ตรงกับ key ที่ระบุ

iPhone 14

จำนวนสมาชิกใน Dictionary

ถ้าต้องการรู้ว่าใน Dictionary มีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่ สามารถทำได้โดยใชัฟังก์ชัน len()

phone = {
  "brand": "Apple",
  "model": "iPhone 14",
  "year": 2022
}
print(len(phone))

ประเภทข้อมูลที่เก็บใน Dictionary

ใน Dictionary จะเก็บข้อมูลประเภทใดก็ได้ ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด

phone = {
  "brand": "Apple",
  "model": "iPhone 14",
  "year": 2022,
  "colors": ["Red", "Blue", "White", "Black", "Purple"],
  "price": 37900
}

Constructor

เราสามารถสร้างข้อมูลประเภท Dictionary โดยใช้คอนสตรัตเตอร์ dict() ได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง

student = dict(firstname = "Somchai", lastname = "Jaidee", age = 40)
print(student)

ผลลัพธ์

{‘firstname’: ‘Somchai’, ‘lastname’: ‘Jaidee’, ‘age’: 40}