เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update()

เมธอด update() ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary โดยข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปสามารถเป็นข้อมูลแบบ Dictionary หรือข้อมูลชนิด Iterable อื่น ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลในลักษณะ key:value ก็ได้

รูปแบบการใช้งาน

dictionary.update(iterable)
  • iterable คือ ข้อมูลชนิด Dictionary หรือข้อมูลแบบ Iterable อื่น ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ key:value

ตัวอย่าง

phone = {
    "model": "iPhone 14",
    "year": "2022",
    "price": "39,000",
}

phone.update({"color": "red"})

print(phone)
  • บรรทัดที่ 7 ใช้เมธอด update() เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary ต้นทาง โดยมีการส่งค่าข้อมูลเข้าไปเป็นพารามิเตอร์ 1 ค่า เป็นข้อมูลแบบ Dictionary คือ {"color": "red"}

ผลลัพธ์ ข้อมูลที่ส่งเข้าไปเป็นพารามิเตอร์ ถูกเพิ่มเข้าไปใน Dictionary ต้นทาง

{‘model’: ‘iPhone 14’, ‘year’: ‘2022’, ‘price’: ‘39,000’, ‘color’: ‘red’}


เขียนโปรแกรมภาษา Python