Python ตอนที่ 58 จัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางด้วยเมธอด center()

เมธอด center() เป็นเมธอดของสตริง สำหรับจัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลาง โดยต้องระบุจำนวนความยาวของอักขระเป็นพารามิเตอร์ไปด้วย แล้วสตริงที่เรากำหนดจะถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางของจำนวนอักขระที่กำหนด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.center(length, character)

เมธอด center() ต้องการพารามิเตอร์ 2 ตัว

 • length คือความยาวของสตริงที่จะถูกคืนค่ากลับมา
 • character (จะระบุหรือไม่ก็ได้) ตัวอักษรที่จะเติมแทนที่ช่องว่างในแต่ละด้าน ถ้าปล่อยว่างไว้จะเติมช่องว่าง ” ” (space) แทน

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด center() โดยระบุพารามิเตอร์เพียงตัวเดียวคือ length

mytext = "Python"

x = mytext.center(30)

print (x) 
# x = "      Python      "

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด center() โดยระบุพารามิเตอร์ครบทั้งสองตัว

mytext = "Python"

x = mytext.center(30, "-")

print (x) 
# x = "------------Python------------"