ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 61 การจัดรูปแบบ String ด้วยเมธอด format_map()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 61 การจัดรูปแบบ String ด้วยเมธอด format_map() เมธอด format_map() เป็นเมธอดสำหรับจัดรูปแบบสตริง คล้าย ๆ กับเมธอด format() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 63 การแทนที่ String ด้วยเมธอด translate()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 63 การแทนที่ String ด้วยเมธอด translate() เมธอด translate() เป็นเมธอดสำหรับแทนที่อักขระในสตริง โดยใช้งานร่วมกับเมธอด maketrans() ซึ่งเป็นเมธอดสำหรับสร้าง Mapping Table…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 62 การใช้งานเมธอด maketrans()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 62 การใช้งานเมธอด maketrans() maketrans() เป็นเมธอดสำหรับสร้าง Mapping Table เพื่อนำไปใช้กับเมธอด translate() เพื่อแทนที่สตริง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.maketrans(x, y,…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 19 Escape Character

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 19 Escape Character มีอักขระพิเศษบางตัวที่เราไม่สามารถแทรกเข้ามาใน String โดยตรงได้ เพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น ถ้าเราครอบสตริงด้วยเครื่องหมาย Double Quote (“”) เราจะไม่สามารถแทรกเครื่องหมาย…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 18 การจัดรูปแบบข้อมูลชนิด String

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 18 การจัดรูปแบบข้อมูลชนิด String ใน Python เราสามารถนำข้อมูลชนิด String มาต่อกันด้วยเครื่องหมาย + ได้ แต่เราไม่สามารถนำข้อมูลชนิด String และ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 17 การต่อข้อมูลชนิด String

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 17 การต่อข้อมูลชนิด String ถ้ามีข้อมูลชนิด String หลายชุด และต้องการนำสตริงเหล่านั้นมาต่อกัน เราสามารถใช้เครื่องหมาย + เพื่อต่อสตริงเหล่านั้นได้ทันที ถ้าต้องการให้ชุดข้อมูลสตริงที่นำมาต่อกันมีการเว้นวรรค ก็สามารถเพิ่มสตริงว่างเข้าไปได้เลย โดยใช้เครื่องหมาย…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 16 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชนิด String

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 16 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชนิด String Python มี built-in methods สำหรับจัดการกับข้อมูลชนิด String จำนวนมาก ในบทความนี้จะแนะนำสักเล็กน้อย เปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 15 การตัดข้อมูชนิด String ด้วย slice syntax

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 15 การตัดข้อมูชนิด String ด้วย slice syntax ในภาษา Python เมื่อเราต้องการตัดเอาข้อความเฉพาะบางส่วนจากตัวแปรที่เก็บข้อมูลประเภท String เราสามารถทำได้โดยการใช้ slice syntax…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 20 เติมเลข 0 ด้านหน้า String ด้วยเมธอด zfill()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 20 เติมเลข 0 ด้านหน้า String ด้วยเมธอด zfill() เมธอด zfill() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเติมเลข 0 ด้านหน้าสตริง…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 21 แปลงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper() เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.upper() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด upper() จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 22 แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 22 แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title() เมธอด title() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอักษรตัวแรกที่ติดกับตัวเลขจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.title()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 23 เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.swapcase() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด swapcase()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 24 ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 24 ตัดอักขระหน้า/หลัง String ด้วยเมธอด strip() เมธอด strip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านหน้าและด้านหลังของสตริง โดยเราสามารถระบุได้ด้วยว่าจะให้ตัดอักขระอะไร ถ้าไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นจะตัดช่องว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของสตริงออก มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 25 ตรวจสอบว่า String ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ ด้วยเมธอด startswith() เมธอด startswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยคำตามที่ระบุหรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 26 แยก String ด้วยเมธอด splitlines()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 26 แยก String ด้วยเมธอด splitlines() เมธอด splitlines() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแยกสตริง ณ จุดที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ คือ จุดที่มีอักขาะ…