Skip to content
หน้าแรก » เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 49 ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 49 ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha()

ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 49 ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha()

เมธอด isalpha() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็นตัวอักษร (a-z) ทั้งหมดหรือไม่ โดยถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False

ตัวอย่างอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรก็เช่น ช่องว่าง (space) ! # % & ? และอักขระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ตัวอักษร (a-z)

เมธอด isalpha() ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.isalpha() 

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isalpha()

mytext2 = "Python"
mytext3 = "1234"
mytext4 = "Python2020"

x = mytext2.isalpha()   # True
y = mytext3.isalpha()   # False
z = mytext4.isalpha()   # False

print(x)
print(y)
print(z)

จากโค้ดตัวอย่าง x จะมีค่าเป็น True เพราะอักขระ Python เป็นตัวอักษรทั้งหมด ส่วน y และ z จะมีค่าเป็น False เพราะ “1234” เป็นตัวเลข ไม่ใช่ตัวอักษร ส่วน “Python2020” ก็เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข

ทดสอบใช้เมธอด isalpha() กับภาษาไทย

mytext1 = "ผมรักคุณนะครับแล้วคุณรักผมบ้างไหมมีใจให้ผมบ้างหรือเปล่าอยากรู้จังเลย"
x = mytext1.isalpha()   # False
print(x)

จากโค้ดตัวอย่าง x จะมีค่าเป็น False เพราะอักขระภาษาไทย ไม่อยู่ในเกณฑ์เป็น alphabetic