Python ตอนที่ 49 ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isalpha()

เมธอด isalpha() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอักขระในสตริงเป็นตัวอักษร (a-z) ทั้งหมดหรือไม่ โดยถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False

ตัวอย่างอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรก็เช่น ช่องว่าง (space) ! # % & ? และอักขระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ตัวอักษร (a-z)

เมธอด isalpha() ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.isalpha() 

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isalpha()

mytext2 = "Python"
mytext3 = "1234"
mytext4 = "Python2020"

x = mytext2.isalpha()   # True
y = mytext3.isalpha()   # False
z = mytext4.isalpha()   # False

print(x)
print(y)
print(z)

จากโค้ดตัวอย่าง x จะมีค่าเป็น True เพราะอักขระ Python เป็นตัวอักษรทั้งหมด ส่วน y และ z จะมีค่าเป็น False เพราะ “1234” เป็นตัวเลข ไม่ใช่ตัวอักษร ส่วน “Python2020” ก็เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข

ทดสอบใช้เมธอด isalpha() กับภาษาไทย

mytext1 = "ผมรักคุณนะครับแล้วคุณรักผมบ้างไหมมีใจให้ผมบ้างหรือเปล่าอยากรู้จังเลย"
x = mytext1.isalpha()   # False
print(x)

จากโค้ดตัวอย่าง x จะมีค่าเป็น False เพราะอักขระภาษาไทย ไม่อยู่ในเกณฑ์เป็น alphabetic