ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 48 ตรวจสอบว่า String เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdecimal()

Python ตรวจสอบว่าสตริง เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdecimal()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 48 ตรวจสอบว่า String เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเมธอด isdecimal()

เมธอด isdecimal() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า อักขระในสตริงเป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ โดยจะคืนค่า True หากอักขระทั้งหมดในสตริงเป็นตัวเลข ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น False

เมธอด isdecimal() เป็นเมธอดที่ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.isdecimal()

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด isdecimal()

mytext2 = "Python"
mytext3 = "1234"
mytext4 = "Python2020"

x = mytext2.isdecimal()   # False
y = mytext3.isdecimal()   # True
z = mytext4.isdecimal()   # False

print(x)
print(y)
print(z)

จากโค้ดตัวอย่าง เฉพาะ “1234” เท่านั้นที่เป็น Decimal นอกนั้นไม่ใช่

เมธอด isdecimal() ใช้ตรวจสอบออบเจ็กต์ unicode ได้ด้วย ดังตัวอย่าง

x = "\u0033" # รหัส unicode ของเลข 3
y = "\u0047" # รหัส unicode ของตัวอักษร G

print(x.isdecimal())	# True
print(y.isdecimal())	# False

จาดโค้ดด้านบน เมื่อตรวจสอบตัวแปร x ด้วยเมธอด isdecimal() จะได้ค่าเป็น True เพราะ “\u0033” เป็นรหัส unicode ของเลข 3

แต่เมื่อตรวจสอบตัวแปร y ด้วยเมธอด isdecimal() จะได้ค่าเป็น False เพราะ “\u0047” เป็นรหัส unicode ของตัวอักษร G