แปลงตัวเลขจำนวนเงิน (บาท) เป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่เราต้องการแปลงตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นคำอ่านภาษาไทย เราสามารถใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT() มาช่วยแปลงได้อย่างง่ายดาย

อ่านวิธีใช้ได้ที่บทความนี้ แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทยใน Excel

แต่ถ้าต้องการแปลงตัวเลขจำนวนเงิน (บาท) เป็นภาษาอังกฤษ เราจำเป็นต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเอง แล้วค่อยเรียกใช้ฟังก์ชันดังกล่าว

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังตาราง

เรามีข้อมูลรายการสินค้าและราคาแล้ว และเราต้องการแสดงคำอ่านของราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ เราจะต้องสร้างฟังก์ชันสำหรับการแปลงตัวเลขค่าเงินเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน โดยมีวิธีการดังนี้

 • คลิกที่แท็บ Developer
 • คลิกคำสั่ง Visual Basic

หมายเหตุ : ถ้าไม่มีแท็บ Developer ให้เปิดใช้งานก่อน โดยทำตามบทความนี้ วิธีเปิดใช้งานแท็บ Developer ใน Excel เพื่อใช้งาน VBA

หน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications จะถูกเปิดขึ้นมา

 • คลิกขวาบนพื้นที่ว่างภายในหัวข้อ VBAProject
 • คลิก Insert
 • คลิก Module

หน้าต่างสำหรับเขียนโค้ดจะถูกเปิดขึ้นมา ให้คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ไปวาง

Option Explicit
'Main Function
Function ThaiBahtToText(ByVal MyNumber)

  Dim Baht, Satang, Temp
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  Place(2) = " Thousand "
  Place(3) = " Million "
  Place(4) = " Billion "
  Place(5) = " Trillion "
  
  ' String representation of amount.
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  ' Position of decimal place 0 if none.
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

  ' Convert Satang and set MyNumber to Baht amount.
  If DecimalPlace > 0 Then
    Satang = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
    MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If

  Count = 1

  Do While MyNumber <> ""
    Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
    
    If Temp <> "" Then Baht = Temp & Place(Count) & Baht
    
    If Len(MyNumber) > 3 Then
      MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
    Else
      MyNumber = ""
    End If

    Count = Count + 1
  Loop

  Select Case Baht
    Case ""
      Baht = "No Baht"
    Case "One"
      Baht = "One Baht"
    Case Else
      Baht = Baht & " Baht"
  End Select

  Select Case Satang
    Case ""
      Satang = ""
    Case "One"
      Satang = " and One Satang"
    Case Else
      Satang = " and " & Satang & " Satang"
  End Select

  ThaiBahtToText = Baht & Satang
  
End Function


' Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)

  Dim Result As String
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

  ' Convert the hundreds place.
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
    Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
  End If

  ' Convert the tens and ones place.
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
    Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  Else
    Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  End If

  GetHundreds = Result
  
End Function


' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)

  Dim Result As String
  Result = "" ' Null out the temporary function value.
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...
    Select Case Val(TensText)
      Case 10: Result = "Ten"
      Case 11: Result = "Eleven"
      Case 12: Result = "Twelve"
      Case 13: Result = "Thirteen"
      Case 14: Result = "Fourteen"
      Case 15: Result = "Fifteen"
      Case 16: Result = "Sixteen"
      Case 17: Result = "Seventeen"
      Case 18: Result = "Eighteen"
      Case 19: Result = "Nineteen"
      Case Else
    End Select
  Else ' If value between 20-99...
    Select Case Val(Left(TensText, 1))
      Case 2: Result = "Twenty "
      Case 3: Result = "Thirty "
      Case 4: Result = "Forty "
      Case 5: Result = "Fifty "
      Case 6: Result = "Sixty "
      Case 7: Result = "Seventy "
      Case 8: Result = "Eighty "
      Case 9: Result = "Ninety "
      Case Else
    End Select
  
  Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
  
  End If
  
  GetTens = Result

End Function


' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)

  Select Case Val(Digit)
    Case 1: GetDigit = "One"
    Case 2: GetDigit = "Two"
    Case 3: GetDigit = "Three"
    Case 4: GetDigit = "Four"
    Case 5: GetDigit = "Five"
    Case 6: GetDigit = "Six"
    Case 7: GetDigit = "Seven"
    Case 8: GetDigit = "Eight"
    Case 9: GetDigit = "Nine"
    Case Else: GetDigit = ""
  End Select

End Function

จากโค้ดด้านบน เราสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า ThaiTahtToText() ขึ้นมา โดยต้องรับพารามิเตอร์ 1 ตัว เป็นตัวเลข ดังนั้นเวลาเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันสำหรับแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ เราจะต้องเรียกใช้แบบนี้

ThaiBahtToText(number)
 • number คือตัวเลขจำนวนเงินที่จะนำมาแปลง

หลังจากคัดลอกโค้ดมาวางในหน้าต่าง Module แล้ว ก็ปิดหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications ไปได้เลย

ทีนี้เราจะมาเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ

ที่เซลล์ C2 (เราจะแสดงผลที่เซลล์นี้) ให้เขียนสูตร์ดังนี้

=ThaiBahtToText(B2)
 • ThaiBahtToText() คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาในขั้นตอนก่อนหน้านี้
 • B2 คือเซลล์ที่เก็บตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องการนำมาแปลง

เมื่อเขียนสูตรเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นคำอ่านภาษาอังกฤษของตัวเลขจำนวนเงินที่เราระบุ

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์