ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 19 Escape Character

Escape Character

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 19 Escape Character

มีอักขระพิเศษบางตัวที่เราไม่สามารถแทรกเข้ามาใน String โดยตรงได้ เพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น ถ้าเราครอบสตริงด้วยเครื่องหมาย Double Quote "" เราจะไม่สามารถแทรกเครื่องหมาย Double Quote ภายในสตริงนั้นได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้งาน Escape Character คือการใช้เครื่องหมาย Backslash \ ตามด้วยอักขระพิเศษที่เราต้องการแทรกเข้าไปในสตริง เช่น

str = "You can call me \"John\""

print(str)

str = 'My name\'s John'

print(str)

ผลลัพธ์